☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy

ORK.1720.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego - kompleksowego, niezależnego procesu badawczego o charakterze kontrolnym oraz doradczym, którego cele zostały określone w punkcie III. 

Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

adres siedziby:  ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej i w dwóch jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy w Małkini Górnej.”

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Małkinia Górna w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Podstawowymi celami audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

 1. ocena działalności Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych jemu podległych według stanu na dzień 31.12.2014 r. z uwzględnieniem analizy porównawczej na dzień podpisania umowy z Wykonawcą;
 2. uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu oraz jednostek jemu podległych pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności;
 3. usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych,
 4. zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Urzędu z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego,
 5. wskazanie mocnych i słabych stron działalności Urzędu oraz jednostek jemu podległych, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania  i procesami zarządczymi w w/w.

W ramach audytu Wykonawca, z uwzględnieniem celów opisanych powyżej, w szczególności zobowiązany jest:

 1. dokonać analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Urzędu i jednostek podległych,
 2. dokonać celowości środków wydatkowanych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych,
 3. dokonać analizy procesów zarządzania Urzędem (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Urzędu Gminy, przez zweryfikowanie stosowanych metod, procedur, narzędzi i praktyk w zakresie zarządzania, w szczególności projektami inwestycyjnymi wynikającymi z polityki infrastrukturalnej Urzędu Gminy Małkinia Górna,

Efektem analizy procesów winno być stworzenie mapy procesów obecnych i w strukturze zalecanej,

 1. dokonać analizy zasobów Urzędu oraz jednostek jemu podległych w postaci:
 1. zasobów kadrowych - liczba, stan faktyczny w podziale na główne obszary funkcjonalne działalności komórek organizacyjnych, dobór kadr, rozwój personelu, posiadane kompetencje i doświadczenie pracowników, przypisanie zakresów czynności pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
 2. zasobów administracyjnych (nieruchomości, wyposażenie, infrastruktura),
 1. dokonać weryfikacji przestrzegania wymagań dotyczących realizacji, monitoringu, raportowania działań w związku z realizacją inwestycji, a także wskazać zagrożenia z nim związane,
 2. analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów,
 3. wykonawca sporządzi raport z wszystkich audytowanych obszarów:
 1. w raporcie tym powinna być zawarta identyfikacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz - o ile zostaną zidentyfikowane - projekt stosownych rozwiązań usprawniających procesy i eliminujących zagrożenia.
 2. raport zawierać będzie również wytyczne dla nowej strategii. Raport powinien być sporządzony w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej (+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zabezpieczony przed możliwością wprowadzania zmian) w języku polskim. Raport ten winien być podpisany przez audytorów i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. w zakresie treściowym i merytorycznym raport winien zawierać wyniki analiz , ocen i rekomendacji we wszystkich badanych obszarach, szczegółowo opisanych powyżej w szczególności w pkt. 1 - 6.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2015 r.

Audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.

IV. Wymagania Zamawiającego:

 1. usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
 2. wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

a) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,

b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień   publicznych,

d) znajomość rachunkowości budżetowej,

e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;

3)  wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

1)    Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

 1. dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
 2. kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
 3. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
 4. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy
  o finansach publicznych;
 5. kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych);
 6. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje itd.;
 7. zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

2) Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

VI. Kryterium wyboru:  cena – 100%.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe

VIII. Poniższą ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28 października 2015 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Małkini Górnej
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

 1. oferty należy zapakować w kopertę, zaadresowaną na adres Zamawiającego i opisać: „Oferta cenowa na prowadzenie audytu wewnętrznego”,
 2. kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
 3. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
 4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
 5. Wynik wyboru oferty opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu.

Wójt Gminy        
mgr Bożena Kordek

    Załączniki:
1. Formularz oferty

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Przedłużenie terminu składania ofert na audyt

Zmiana treści zapytania o audyt

 

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2015-10-19)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-10-19 10:18:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-10-30 11:56:40)
 
 
ilość odwiedzin: 2463937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X