☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. odśnieżania i zwalczania gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy


Małkinia Górna: Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 273140 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest -odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2015/2016 -załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg, -przekazywanie informacji o stanie dróg do Urzędu Gminy Małkinia Górna Do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej należy użyć mieszanki piasko- soli w stosunku 20 procentowym, waga 1,00. Wykonawca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie do: - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania oraz zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej nie później niż w ciągu 2 godz. od momentu zgłoszenia przez osobę upoważnioną do pełnienia kontroli ze strony Zamawiającego, - czas realizacji zadania wynosi do 6 godzin w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia przekroczy czas 6 godzin będą naliczane kary umowne w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, - przy skrajnych warunkach pogodowych czas realizacji zlecenia może ulec zwiększeniu, a jego ocena będzie należała do osoby upoważnionej przez Zamawiającego, - wybór sprzętu należy do Wykonawcy i uzależniony będzie od zaistniałych warunków atmosferycznych, - wykonawca winien sporządzać dzienne raporty (karty drogowe) dokumentujące pracę sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent powinien przedłożyć wykaz sprzętu do wykonania zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta, (Załącznik Nr 1), oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3), oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik nr 4), wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik nr 5), wykaz sprzętu do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 6), parafowany wzór umowy (załącznik nr 7) których wzory przedstawione są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do niniejszej umowy możliwe są jedynie w trybie art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) i zapisami SIWZ. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 8 - Wykaz dróg gminnych po zmianach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu,

Załącznik nr 7 - Projekt umowy – odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej  na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach, przejazdach kolejowych i przystankach autobusowych będących własnością  gminy Małkinia Górna,

Załącznik nr 8 - Wykaz dróg

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-10-14 14:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-10-20 10:38:10)
 
 
ilość odwiedzin: 3092247

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X