☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowościach Poniatowo, Grądy.

INW.271.1.18.2015                                                            Małkinia Górna dnia 13.10.2015                                                           

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Poniatowo, Grądy.”

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Poniatowo, Grądy.

Zakres prac obejmuje: opracowanie map do celów projektowych, projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys „ślepy”, książkę przedmiarów, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę.

Szczegółowy zakres zamówienia w Załączniku nr 2 i nr 3.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 23.10.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji,

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

7.1.  cena – 95

a. Sposób oceniania ofert:

w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

                                                           Cn

Liczba zdobytych punktów = ----------- x 95%

Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

95 – wskaźnik stały

liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie

ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 95.

7.2. Okres realizacji zamówienia – 5

a. Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia 18 miesięcy – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia 17 miesięcy – 1 pkt

- okres realizacji zamówienia 16 miesięcy – 2 pkt

- okres realizacji zamówienia 15 miesięcy – 3 pkt

- okres realizacji zamówienia 14 miesięcy – 4 pkt

- okres realizacji zamówienia 13 miesięcy – 5 pkt

7.3.Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

 

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik nr 4), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3.1 - mapa poglądowa nr 1

Załącznik nr 3.2 - mapa poglądowa nr 2

Załącznik nr 3.3 - mapa poglądowa nr 3

Załącznik nr 3.4 - mapa poglądowa nr 4

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-10-14 11:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-10-14 11:30:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2419500

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X