☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wymagany minimum dwuletni staż pracy,
8) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
9) dobra znajomość obsługi komputera (programów graficznych).

2.   Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programów graficznych
2) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
4) dyspozycyjność,
5) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
6) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
7) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
8) łatwość i swoboda w nawiązywania kontaktów z innymi,
9) zaangażowanie, kreatywność,
10) dokładność, samodzielność,
11) odporność na stres,
12) prawo jazdy kat B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję gminy,
2) promowanie gminy w stowarzyszeniach, zrzeszeniach i związkach komunalnych,
3) opracowywanie i publikowanie ofert medialnych w zakresie sprzedaży, dzierżawy lub użytkowania składników mienia komunalnego,
4) analizowanie doniesień prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących samorządu terytorialnego i przedstawianie wniosków Wójtowi Gminy,
5) współpraca z rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi,
6) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w celu propagowania działalności tychże jednostek,
7) prezentacja działalności Rady Gminy, jej Komisji i Wójta Gminy,
8) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
9) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne gminy,
10) przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
11) współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
12) współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
13) przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji,
14) uczestnictwo w uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wójta lub przez gminne jednostki organizacyjne,
15) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
16) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum  zakładowego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających;

a) staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
b) dyplom ukończenia studiów,
c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kwestionariusz osobowy,

4) oświadczenie kandydata:

a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami”;w przypadku nadania ofert pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 
 
ilość odwiedzin: 3103398

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X