☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - asystenta rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej  ponawia  zapytanie ofertowe na świadczenie usług -  asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą: w Małkini Górnej przy ul.Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług  od dnia  16 września 2015 roku.

Oznacza to świadczenie usług również  w godzinach popołudniowych, w dni ustawowo wolne od pracy, również weekendy .

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. 2015 poz.332. ) asystentem rodziny może być osoba , która :

1. Posiada:

a)Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauk o rodzinie lub praca socjalna lub

b)Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego ;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymogi pożądane:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej

2) wysoka kultura osobista

3) znajomość obsługi komputera i programów biurowych

4) umiejętność pracy w warunkach stresujących

5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

9) nieposzlakowana opinia,

10) umiejętność pracy w grupie

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym o którym mowa w art. 11 ust 1:

2) Opracowanie , we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej,

3) Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ,

4) Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5) Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7) Wsparcie aktywności społecznej rodzin;

8) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ,

11) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ;

12) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy

16) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

18) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2011r. poz.887 ) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną .

Informacje dodatkowe:

1) asystent rodziny, wykonuje czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

2) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona

3) asystent rodziny nie może prowadzić postępowań w zakresu świadczeń realizowanych przez gminę

4) asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną w szczególności przez udział w szkoleniach  oraz samokształcenie

5) asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej właściwe organizacje pozarządowe, podmioty  i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,  zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub podmiot, których pomoc przez wykonywanie zadań uzna za niezbędna – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych

7) asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV, list motywacyjny- podpisane odręcznie

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

4) Kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie

5) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

6) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe

7) Oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

8) Oświadczenie że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd

9) Podpisana klauzula „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych( j.t.Dz. U. z 2014r. poz.1182)

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 września 2015 roku do godz.10.00.  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul.Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna bądź listownie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyduje data wpływu do ww. Ośrodka.

w kopercie z napisem

„Oferta na świadczenie usług Asystenta rodziny"

 

Postanowienia końcowe:

- złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,

- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

- oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy,

- Kierownik OPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małkini Górnej

reprezentowany przez :

 Panią Irenę Socik
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.07.2013r.

Wytworzył:
Irena Socik
(2015-08-31)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-09-02 08:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-09-02 08:23:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2463964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X