☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizacji inwest. celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacja na terenie miejsc. Małkinia Górna dz. nr geod. nr 1857/1, 797/134 i 797/92

Małkinia Górna, dnia 28 sierpnia 2015r.

GPI.6733.9.2015

D E C Y Z J A

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

             Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku:

DUON Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod.

1857/1, 797/134, 797/92, położonych w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym część działek o nr geod. 1857/1, 797/134, 797/92, położonych w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • Nie ustala się.

2. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

 • Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 • Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:

  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.),

  • ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469).

3. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Nie ustala się. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do innych niż sieć gazowa urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie,

 • ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi, korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem wody i gleby.

 • Ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy rozwiązywać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

 • Wejście na teren nie będący własnością inwestora, wynikający z konieczności wykonania robót należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą terenu.

5. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

6. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

 • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2012r., poz. 462), w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

Linie rozgraniczające teren inwestycji, oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

DUON Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym częś działek o nr geod. 1857/1, 797/134, 797/92, położonych w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przesyłania gazu.

 • Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

 • Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Teren objęty wnioskiem wyłączony jest z produkcji rolnej.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dóbr kultury współczesnej oraz poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych lub szczególnego zagrożenia powodzią.

 • Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego architekta.

 • Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

 • Projekt decyzji nie podlega uzgodnieniom z organami których mowa w 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny Nr 1.

Otrzymują:

 1. DUON Dystrybucja S.A.

 2. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu według wykazu

 3. a/a

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-08-31 14:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-08-31 14:07:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2791511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X