☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne

2015                                                                Małkinia Górna dnia 25.08.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma charakter rozeznania rynkowego.

 

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne.

Teren objęty zapytaniem ofertowym jest zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 259/2 o pow.2000 m² położoną w m. Sumiężne.

Na terenie działki znajduje się budynek murowany, parterowy o pow. zabudowy ok. 200 m² . Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej.

Zakres opracowania:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,
 3. Wykonanie mapy do celów projektowych;
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” , „doc” i  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Urzędem Gminy w Małkinia Górnej.
 5. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę;
 6. Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” – w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)
 8.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 9. Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku świetlicy.
 10. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej opłaty;
 11. Zakres projektu dla otoczenia budynku obejmuje:

- funkcje rekreacyjno – sportową (np. plac zabaw, wiata z grillem, zewnętrzne urządzenia do fitnessu itp.), w tym obiekty małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.),

- projekty ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem połączenia z drogami publicznymi oraz dla osób niepełnosprawnych,

- wykonania nowych nasadzeń drzew, krzewów;

- oświetlenie terenu;

- ogrodzenie terenu,

 1. Zakres projektu dla budynku obejmuje:

- zaprojektowanie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonalni budynku np: sali głównej, kuchni, szatni, sanitariatów, 

- wymianę poszycia dachu,

- termomodernizację ścian zewnętrznych i stropu,

- analiza możliwości zastosowania OZE,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont wnętrza budynku,

- roboty wodno - kanalizacyjne

- zaprojektowanie sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych,

- zaprojektowanie ogrzewania,

- klimatyzację lub wentylację,

- roboty elektryczne wraz z wyminą oświetlenia

3. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

5. Wymagany termin wykonania  – do 31.12.2015

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowaną na Zamawiającego i oznaczonej: OFERTA na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne.

9. Ofertę należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.09.2015 do godz. 10:00.

a. cena - 70%.

b. koncepcja zagospodarowania budynku oraz otoczenia – 30%

 1. Cena brutto - 70 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 70 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw =           najniższa cena oferty z ofert podlegających      

                    ocenie cena oferty badanej                                                x 70

 1. Opracowana koncepcja30 pkt,

 (ocena rozwiązań architektonicznych i rozwiązań funkcjonalno-użytkowych).

Ocena za optymalne wykorzystanie budynku, zagospodarowania otoczenia, uzbrojenia terenu itp. na podstawie złożonego opracowania oraz za uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno - użytkowych - kryterium od 0 do 30 punktów.

O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów. 

 

11. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

13. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji, tel. 29 644 29 85

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.

 

 

                                                                                             

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Projekt umowy,

Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa.

Treść zapytania ofertowego w wersji pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-08-26 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-08-28 14:33:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2463775

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X