☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na Remont sali sportowej w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58.

INW 271.1.14.2015                                                                  Małkinia Górna, dnia 18.08.2015

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na „Remont sali sportowej w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58.”

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot opracowania : Remont pomieszczenia sali sportowej w budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej , ul. Ostrowska 58 , 07-320 Małkinia Górna , pow. ostrowski, woj. mazowieckie. Wariant II: posadzka z wykładziny PCV.

Istniejąca sala sportowa jest dobudowana do budynku szkoły. Nie posiada bezpośredniego wyjścia na zewnątrz, tylko na teren szkoły. Wymiary wewnętrzne sali: 16,10 m długość, 8,00 m szerokość i 4,80 m wysokość. Posadzka z klepki dębowej .

Posadza : jest zniszczona i nie nadaję się do użytku, ułożona na lepiku i dwóch warstwach izolacji z płyt pilśniowych miękkich.

- rozebranie posadzki wraz z izolacją i podkładem betonowym, ponad to należy wybrać grunt na taką głębokość aby poziom nowej posadzki i podłoży nie uległ zmianie

- po wykonaniu rozbiórek należy istniejące podłoże zagęścić i wykonać podsypkę piaskową grubości 5 cm po zagęszczeniu

- wylać płytę betonową z betonu C12/15 grub. 12 cm po zagęszczeniu, dozbrojoną siatką stalową zgrzewaną z drutu fi 1,6-20 mm, od ścian zewnętrznych należy wykonać izolację pionową z papy na lepiku .

- na płycie należy wykonać izolację p/wilgociową poziomą: 1xpapa asfaltowa na lepiku z zagruntowaniem podłoża i z folii izolacyjnej grub. 0,3 mm, obydwie izolacje wywinąć na ściany ponad planowaną posadzkę , zostanie przycięta po wykonaniu konstrukcji podłogi.

Na konstrukcję drewnianą składa się ruszt drewniany podwójnie legarowany i ślepa podłoga. Ruszt drewniany zbudowany jest z krzyżujących się ze sobą legarów so/św II klasy, suszonych impregnowanych środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi. Legary dolne 25x100 mm , górne 200x120 mm, ułożonych w rozstawie osiowym co koło 500 mm . pod legarami znajdują się kliny poziomujące w zakresie regulacji 20-35 mm. Między legarami ułożyć wełnę mineralną grub. 10+8 cm (układanie mijankowe ) o gęstości nie mniejszej niż 50kg/m3. Ślepa podłoga wykonana zdest so/św. II klasy, suszonych impregnowanych grzybobójczo i ognioochronnie 1-stronnie struganych gr. 23-25 mm i szerokości 90-100 mm , mocowane do rusztu ażurowo o odstępach 50 -60 mm. Do ślepej podłogi, po uprzednim wyłożeniu folii izolacyjnej LDEP gr. 0,3 mm , montowane są dwie warstwy płyty OSB3 lub V 313 po 10 mm każda.

Cała podłoga odsunięta od ściany o 1-2 cm, co daje możliwość cyrkulacji powietrza. Posadzka wykończona jest cokołem dębowych wentylowanym, wyfrezowany tak, aby umożliwić dodatkową cyrkulację powietrza. Dodatkowe należy zamontować 8 kratek wentylacyjnych w wykonanych przepustach przez ścianę zewnętrzną do wewnątrz , kratki stalowe b/żaluzji montowane od zewnątrz budynku. Wierzchnią warstwę stanowi wykładzina PCV zgrzewana, elastyczna, wielowarstwowa, heterogeniczna z nieprzezroczystą warstwą użytkową, przeznaczona do stosowania w obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Grubość wykładziny 4 mm, grub. warstwy ścieralnej 0,55 mm. Np. Gamrat Rekord 42 42 typ Sport , klejona do podkładu klejem Gamakryl W30, zgrzewana sznurem spawalniczym z PCV, cokoły przypodłogowe ze szczelinami wentylacyjnymi.

Do montażu konstrukcji używać gwoździ, śrub, kotew ocynkowanych. Wykładzinę PCV zabezpieczyć emulsją do konserwacji wykładzin sportowych. Uwaga: wilgotność rusztu i desek 12%-14%.

-Istniejące osłony grzejników drewniane na konstrukcji stalowej: poprawić mocowanie konstrukcji na stabilne, wymienić zniszczone elementy drewniane, oszlifować całość i pokryć lakierem wodnym trudno zapalnym.

- istniejące trzy komplety drzwi drewniane wewnętrzne należy wymienić na aluminiowe pełne, wewnętrzne z samozamykaczami.

Wyposażenie: wymienić dwie tablice ścienne do koszykówki z obręczami i siatkami, słupki do gry w siatkówkę na aluminiowe, w tulejach posadzkowych (słupki do łatwego demontażu i montażu) po zdemontowaniu tuleje należy przykrywać systemowymi ramkami.

Siatka do siatkówki naciągowa profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka kevlarowa z bocznym wzmocnieniem.

Wymianie podlegają również drabinki gimnastyczne podwójne, szerokość 180 cm, wysokość 300 cm, mocowanie bezpieczne do ściany.

Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty technicznie i higieniczne , doduszające do stosowania w salach sportowych. Po zakończeniu robót przekazać Inwestorowi, wraz ze spisem treści.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w załącznikach nr

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 26.08.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.09.2014 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Opis techniczny

Przekrój przez podłoże i posadzkę sali sportowej

Zestawienie stolarki drzwiowej

Przedmiar robót

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-08-20 12:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-08-20 12:57:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2420268

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X