☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna, Sumiężne

                                                                      

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  19.08.2015

INW.271.1.15.2015

 

                                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna – Sumiężne”
 

.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę sieci i przyłączy wodociągowych w obrębie Małkinia Dolna, Obręb Błędnica, Obręb Sumiężne. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o następujących parametrach: - PVC dn 160mm długość L = 6321,00m, materiał PVC-U (z przedłużonym kielichem) PN10DN160x7,7mm z uszczelką Anger-lock lub równoważną zakładającą pierścień stabilizujący - PVC dn 110mm - długość L = 142,60m, materiał PVC-U (z przedłużonym kielichem) PN10 DN110x5,3mm z uszczelką Anger-lock lub równoważną zakładającą pierścień stabilizujący - PE dn 40mm przyłącza L= 343,70m, materiał PE HD 100 DN40 SDR 17 PN10 - PE dn 32mm przyłącza L= 2031,10m, materiał PE HD 100 DN32 SDR 17 PN10 - studnie wodomierzową systemową kompletną z zestawem wodomierzowym - 1kpl - hydranty - 39 kpl - zasuwy odcinające dn 150 mm szt. 11 - zasuwa odcinająca dn 100 mm szt. 1 - zasuwa odcinająca dn 50 mm (przyłącza) szt. 83

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=141091

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 28.08.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Pełna treść zapytania w wersji do edycji

Pełna treść zapytania w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-08-20 10:20:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-08-20 10:24:24)
 
 
ilość odwiedzin: 2420266

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X