☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Małkini Górnej.

INW 271.1.13.2015                                                                  Małkinia Górna, dnia 13.08.2015

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na budowę chodnika i wjazdów

na ul. Kochanowskiego w Małkini Górnej

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

a. Podniesienie krawężników z wtopionych na wystające (likwidacja istniejącego zaniżenia dla wjazdu, wykonano w innym miejscu).

b. Wykopy pod podbudowę i nawierzchnię chodnika i wjazdów z odwozem gruntu.

c. Profilowanie i zagęszczenie koryta.

d. Wykonanie podbudów :

-dla chodników z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm

-dla wjazdów z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

e. Obramowanie z obrzeży betonowych szarych 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej

f. Nawierzchnie :

-chodniki: z kostki betonowej szarej (wzór w/g już wykonanego) na podsypce cem.-piaskowej

-wjazdy: z kostki betonowej kolorowej (czerwonej ; wzór w/g już wykonanych)

g. Roboty wykończeniowe :

-plantowanie gruntu przy wykonanych obramowaniach

- demontaż i powtórny montaż słupków ze znakami drogowymi występujących w planowanym chodniku

Długość chodnika 109,00 mb , szerokość 2,00 m . Dwa wjazdy 4,00x2,00 m

 

Szczegółowy zakres został przedstawiony w przedmiarze robót – załącznik nr 2.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 20.08.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 25.09.2014 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Pełna treść zapytania wersja do edycji

Pełna treść zapytania wersja pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-08-13 13:28:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-08-13 13:30:01)
 
 
ilość odwiedzin: 2540528

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X