☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania Remontu boiska do koszykówki i piłki ręcznej.

 

Małkinia Górna dnia 23.07.2015

INW 271.1.09.2015

Gmina Małkinia Górna,

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

                                                                                 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie „Remontu boiska do koszykówki i piłki ręcznej”.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu boiska do koszyków i piłki ręcznej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 3.

Zakres inwestycji:

- nawierzchnia asfaltowa,

- roboty ziemne,

- malowanie linii,

- dostawa i montaż bramek i obręczy do koszykówki.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót - załącznik nr 1.

Pozycja nr 3, 4, 5, 6, 7 w przedmiarze robót zostały wykonane.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.08.2015 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Podana przez Wykonawcę cena na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 1) do zapytania, będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.

4. Sposób przygotowania oferty cenowej:

4.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę zadania.

4.2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

4.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

4.5. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

5. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: do 31.07.2015 r. (do godz. 12.00) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 10). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

6. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Elżbieta Przywoźna  – tel. 29 644 29 85

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

pieczęć Wykonawcy

 

PROPOZYCJA CENOWA

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie „Remontu boiska do koszykówki i piłki ręcznej.  

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego, za kwotę:

 

RAZEM:

Netto: ................................................................... PLN

(słownie: ............................................................................................................................................ )

Podatek VAT:  ........................................ PLN

(słownie: ............................................................................................................................................ )

Brutto: ................................................................. PLN

(słownie: ............................................................................................................................................ )

 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: ............................ r.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego pdf

Załącznik nr 1 - przedmiar robót

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-27 10:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-27 10:35:01)
 
 
ilość odwiedzin: 2415088

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X