☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Kiełczew.

     INW 271.1.08.2015      

Małkinia Górna dnia 23.07.2015                                                           

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew.”

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew.

Zakres prac obejmuje: opracowanie map do celów projektowych, projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys „ślepy”, książkę przedmiarów, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę.

Szczegółowy zakres zamówienia w Załączniku nr 2 i nr 3.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 31.07.2015 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.10.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

8.1.  cena – 95

a. Sposób oceniania ofert:

w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

                                                     Cn

Liczba zdobytych punktów = ----------- x 95%

      Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie

ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 95.

8.2. Okres realizacji zamówienia – 5

a. Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia 18 miesięcy – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia 17 miesięcy – 1 pkt

- okres realizacji zamówienia 16 miesięcy – 2 pkt

- okres realizacji zamówienia 15 miesięcy – 3 pkt

- okres realizacji zamówienia 14 miesięcy – 4 pkt

- okres realizacji zamówienia 13 miesięcy – 5 pkt

8.3.Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

 

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik nr 4), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

11. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Treść zapytania w wersji pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3.1 - orientacyjny przebieg trasy wodociągu

Załącznik nr 3.2 - orientacyjny przebieg trasy wodociągu

Załącznik nr 3.3 - orientacyjny przebieg trasy wodociągu

Załącznik nr 3.4 - orientacyjny przebieg trasy wodociągu

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-27 10:02:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-27 10:32:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2415133

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X