☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych i kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych i kadr

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1


1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wymagany minimum dwuletni staż pracy,
h) znajomość ustaw: kodeksu pracy, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
i) dobra znajomość obsługi komputera

2) Wymagania dodatkowe:
a) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy,
c) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
d) dyspozycyjność,
e) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) koordynacja działań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
b) prowadzenie kancelaryjno-technicznej obsługi jednostek pomocniczych gminy,
c) przygotowywanie projektów statutów sołectw,
d) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
e) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji obywateli, przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,
f) sporządzanie okresowych informacji o załatwianiu skarg, wniosków i petycji obywateli,
g) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
h) prowadzenie spraw związanych z ocenami  kwalifikacyjnymi  pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
i) zaopatrywanie Urzędu w podstawowe czasopisma oraz inną lekturę fachową,
j) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie i prowadzenie ich rejestru,
k) prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych,
l) przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z zakresu zadań na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr (projektów regulaminów: wynagradzania pracowników Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego),
m) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej i prowadzenie spraw dotyczących: odbywania stażu, zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
n) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
o) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum  zakładowego,
p) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze.

4) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających;
• staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
• dyplom ukończenia studiów,
• posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata:
• o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.
Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw organizacyjnych i kadr.

5) Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjnych i kadr.”
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw organizacyjnych i kadr lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.
Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.
Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy    
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2015-07-07)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-07-07 15:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-07-07 15:07:17)
 
 
ilość odwiedzin: 3101869

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X