☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 25.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni w okresie od 1 września do 22 grudnia 2015 r

Małkinia Górna, dnia 07.07.2015 r.

 

ZOSZIPO.360.6.2015

 

 

Zapytanie ofertowe

na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni w okresie od 1 września do 22 grudnia 2015 r.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel.: (29) 644 80 00, fax: (29) 74 55 118,  www.malkiniagorna.pl, e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

II. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

 

1.   Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).

2.   Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni w okresie od 1 września do 22 grudnia 2015 r. we wszystkie dni nauki szkolnej.
 2. Dowóz uczniów na zajęcia będzie się odbywał na godz. 7:45 z miejscowości Rytele Święckie, Bojary i Boreczek Rytelski.
 3. Długość dziennej trasy – około 72 km, tygodniowo – 360 km.
 4. Odwóz uczniów będzie się odbywał jeden raz o godz. 12:30, a drugi raz o godz. 14:10.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, ogrzewanego, oznakowanego odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów.
 6. Pojazd musi posiadać nie mniej niż 26 miejsc siedzących.
 7. Cena dowozu musi zawierać wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, przewoźnik powinien posiadać doświadczenie w świadczeniu podobnych usług.
 8. Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, zajęcia pozalekcyjne w ramach projektów, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez Zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego – wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania szkoły w przypadku awarii pojazdu.
 10. Zamawiający dopuszcza realizację zadań w ramach wykonywanej przez przewoźnika komunikacji regularnej w oparciu o imienne bilety miesięczne wydane dzieciom z zachowaniem wartości wynagrodzenia podanej przez Wykonawcę w ofercie, lecz bez rejestracji przejazdu po każdorazowym wejściu dziecka do pojazdu.
 11. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej trasy przejazdowej. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i zaleconą wizją lokalną ponosi oferent, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy oraz zwiększenia liczby przewożonych uczniów z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zapytania. Wszelkie zmiany będą wprowadzane po wcześniejszym sporządzeniu i podpisaniu odpowiedniego aneksu.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dowóz uczniów będzie się odbywał w okresie od 1 września do 22 grudnia 2015 r.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko 1 ofertę.
 2. Oferta musi być przygotowana na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie prawnym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii).
 6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego załącznikiem nr 1 i zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 7. Ofertę w 1 egzemplarzu jako oryginał należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie opakowanie zewnętrzne – zabezpieczonej przed możliwością bezśladowego otworzenia. Na kopercie musi się znajdować:

a) adres Zamawiającego:

„Urząd Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna”

b) numer sprawy:

„ZOSZiPO.360.6.2015”

c) temat zamówienia z adnotacją:

„Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

w okresie od 1 września do 22 grudnia 2015 r.

Nie otwierać przed 15.07.2015 r., godz. 10.00

 1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
 2. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny, opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
 3. Zawartość oferty:

a) wypełniony formularz oferty, odpowiednio podpisany (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

b) zaświadczenia i oświadczenia określone w pkt 11 niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
  3. Informacja na temat doświadczenia - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. umowy, faktury + uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych, referencje, opinie, itp.) od co najmniej 1 odbiorcy.
 2. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena z VAT za całość realizacji zamówienia napisana cyfrowo. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do reprezentowania firmy.
 3. Zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew bankowy), miesięcznie w wysokości przedstawionej w niniejszej ofercie, na podstawie faktur VAT (na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze) w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury przez Wykonawcę.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. 13 do dnia 15.07.2015 r. do godziny 12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

VII. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

- cena brutto - 90%

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 10%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

 

WOO= C x 0,9 + S x 0,1                                                            (WOO - wskaźnik oceny oferty)

Oferty będą punktowane w następujący sposób: 

1)  Kryterium C – cena (najniższa otrzymuje 100 pkt) pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego:

                                           cena minimalna brutto    

                            C =        ------------------------------ x 100

                                              cena badana brutto        

2)  Kryterium A – czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii - max 100 pkt:

mniej niż 1 godz. od zgłoszenia – 100 pkt

powyżej 1 godz. do 2 godz. - 50 pkt

powyżej 2 godz. - 0 pkt.

Do wzoru zostanie podstawiona cena brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze zwycięskim Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Konferowicz – Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, e-mail: anna@malkiniagorna.pl.

 

Zmiana treści zapytania ofertowego

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-07 14:23:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-09 15:44:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2542671

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X