☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 go

 

INW.271.1. 07. 2015

Małkinia Górna dnia 01.07.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. (art.4 pkt 8 ustawy).

 

 Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel/fax 029 644 80 00

www.malkiniagorna.pl

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów promocyjnych według poniższego wykazu i zgodnie ze wskazaną poniżej specyfikacją w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez  udostępnienie Internetu  90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

W ramach działań promocyjnych planuje się przygotowanie materiałów promocyjnych                  w następującym zakresie:

  1. wykonanie 120 szt. toreb bawełnianych o formacie A4, zawierających podstawowe informacje o projekcie wraz z opisem źródła dofinansowania
  2. wykonanie 120 szt. pendrive Interfejs USB 2.0, Pojemność 4 GB, kompatybilność z systemem operacyjnym Windows XP i nowsze, MacOS 10.5 i nowsze, Linux v.2.6 i nowsze. Obudowa metalowa błyszcząca, technika znakowania sitodruk, gwarancja 24 miesiace. Pendrive umożliwia doczepienie kółka do kluczy lub smyczy. Projekt nadruku przygotowany przez wykonawcę musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego. Sposób opakowania: pojedyncze opakowania na Pendrive. Produkt powinien zawierać podstawowe informacje o projekcie wraz z opisem źródła dofinansowania
  3. wykonanie 120 szt. smyczy  z możliwością zapięcia pendrive, zawierających podstawowe informacje o projekcie
  4. wykonanie 120 szt. ergonomicznych podkładek pod myszki, zawierających podstawowe informacje o projekcie wraz z opisem źródła dofinansowania.

 

W cenę artykułów należy wliczyć koszty ich dostarczenia/przesyłki do Zamawiającego/ Urzędu Gminy Małkinia Górna

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Materiały promocyjne po uprzednim zaakceptowaniu wzorów przez Zamawiającego, zostaną przygotowane przez wybranego Wykonawcę w ciągu 10 dni od podpisania umowy                         na wykonanie zamówienia.

INFORMACJE PODMIOTOWE

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym w rozumieniu               art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), które w szczególności:

- pełnią wobec Zamawiającego funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy zamówienia,                          w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa                            lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

Wszystkie materiały promocyjne muszą zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi                        w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE tj.: „PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013 DLA BENEFICJENTÓWI INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU”.

http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty.pdf

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie kryteriów:

- kryterium 100% - najniższa cena. 

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W:

Sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w terminie do dnia 06.07.2015 r. do godziny 10:00 W przypadku przesyłki listownej liczy się termin wpłynięcia do Siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zostać przedstawiona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób: Oferta na „Dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez  udostępnienie Internetu  90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP

OSOBA DO KONTAKTÓW

Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela Adam Pławski tel. 29 644 29 85

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji pdf

Dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia w pkt 4.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-01 12:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-02 12:24:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2461586

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X