☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do składania ofert dot. obsługi bankowej budżetu Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych.

.271.1.06.2015                                                                                            Małkinia Górna, 09.06.2015 r.

 

Dotyczy  zamówienia na: obsługę bankową budżetu Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych.

WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Małkinia Górna reprezentowana przez Wójta Gminy Małkinia Górna z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej,  ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, zaprasza Państwa do złożenia oferty w niniejszym  postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego.  

 

 1. Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00 fax. 29 745 51 18

poczta @malkiniagorna.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2  do zaproszenia do składania ofert.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
  3. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.07.2015 r. – 30.06.2018 r.

 

 1. Warunki płatności:

Wynagrodzenie należne Wykonawcy, będzie potrącane w każdym miesiącu z rachunku Zamawiającego.

 

 1. Wymagania i warunki Zamawiającego

 

Wykonawca musi posiadać zezwolenie do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy dostarczyć  Zamawiającemu na adres:

Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13
w terminie do dnia  22.06.2015 r., do godziny 10:15.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w pokoju nr 6, w dniu 22.06.2015  r. o godzinie 10:30.

 

 1. Oferta powinna zawierać

 

 1. wypełniony druk zapytania cenowego, stanowiący - załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert, projekt umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego,
 2. oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie należy opisać:

       

Urząd  Gminy Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

 

Oferta w postępowaniu na:

obsługę bankową budżetu Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych.

 

Nie otwierać przed dniem 22.06.2015 r. do godz. 10:30

 

oraz podać nazwę i adres Wykonawcy.

 

 1. Kryteria i sposób oceny oferty

Kryteria oceny ofert zawarte są w   załączniku nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

 

 1. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie  z wyborem Zamawiającego (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

 

W sprawach merytorycznych Skarbnik -  Krystyna Wetoszka,

w sprawach formalnych:  Adam Pławski,

tel. 29 644 80 00 fax. 29 745 51 18

poczta @malkiniagorna.pl

 

 1. Załączniki do zaproszenia

Załącznik nr 1 – Druk zapytania cenowego

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami wersja edytowalna

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami wersja pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-06-09 14:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-06-22 13:46:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2461128

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X