☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I

                                                                      

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  19.05.2015

INW.271.1.02.2015

 

                                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

 

Zamówienie obejmuje:

stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę odcinka o długości 987 m od km 0+008 do km 0+995. Założenia projektowe: - klasyfikacja drogi - dojazdowa droga gminna, - prędkość projektowa - 50 km/h, - szerokość jezdni - 5,0 m, - szerokość poboczy - 2x0,75 cm - spadek poprzeczny jezdni dwustronny- 2%, - długość projektowanego odcinka - 987,0 m, Zastosowano przekrój typu drogowego w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. Na odcinkach prostych i na łukach poziomych R>450 zaprojektowano spadek jezdni jako dwustronny daszkowy 2%. Pobocza szerokości 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku przeciwnym do osi jezdni przy spadku daszkowym. Zjazdy indywidualne o zmiennej szerokość i długość zgodnie z projektem zagospodarowania, spadek zmienny w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu przyległego. Przebudowę drogi projektuje się głównie istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Projektowana jezdnia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Ze względu na bardzo małe natężenie ruchu oraz przeznaczenie drogi szerokość jezdni przyjęto jako 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym. Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu. W ramach zadania przewiduje się również oczyszczenie istniejących rowów i wymianę w ich linii istniejących i montaż nowych przepustów z rur HDPE śr. 400 mm, co usprawni spływ wody i zabezpieczy korpus drogowy przed jej wpływem. Wody opadowe z korony drogi kieruje się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych połączonych z istniejącymi rowami melioracyjnymi (z uwagi na kategorię drogi (KDD), ścieki deszczowe z drogi nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do wody i gleby). Konstrukcję drogi gminnej realizowanej w ramach przebudowy tworzy: a) odcinek od km 0+008 do km 0+868 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni z elementów betonowych warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia z elementów betonowych. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 50-55 cm. b) odcinek od km 0+868 do km 0+995 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia żwirowa. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 40-45 cm. Na szerokości 0,5 m od krawędzi istniejącej nawierzchni (5,0 m szerokości) zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, z uwagi na konieczność poszerzenia podbudowy dla nowych warstw konstrukcyjnych. Konstrukcję zjazdów indywidualnych tworzy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010, (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, - nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna, - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. Po zakończeniu robót związanych z przebudową jezdni, wykonaniem poboczy, zjazdów i oczyszczeniu rowów należy uporządkować i wyplantować przyległy do nich teren zieleni, skarp i rowów (w granicach pasa drogowego). Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i podłużnych z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podłużnym i przekrojami normalnymi i odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników poprzez rowy przydrożne i przepusty z rur PEHD.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=138477

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 25.05.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-19 15:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-19 15:32:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2415089

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X