☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pod nazwą: Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2015 roku.

Małkinia Górna, dnia 14 maja 2015r.

 

Oznaczenie sprawy: GPI.271.2.2015

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pod nazwą : „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2015 roku”.

 

 

 1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pod nazwą: „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2015 roku”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do 31.12.2015r.

 

 1. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 25.05.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

 1. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.
 2. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Do oferty wykonawca dostarczy kserokopię dokumentów określonych w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Ewa Orłowska e-mail : eorlowska@malkiniagorna.pl
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
 5. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik Nr 3), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.
 6. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 7. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

Pełna treść zaproszenia w wersji pdf.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy,

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-18 11:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-18 11:27:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2420264

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X