☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetag nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I

Małkinia Górna: Przebudowa drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I
Numer ogłoszenia: 57739 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 260413W w msc. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę odcinka o długości 987 m od km 0+008 do km 0+995. Założenia projektowe: - klasyfikacja drogi - dojazdowa droga gminna, - prędkość projektowa - 50 km/h, - szerokość jezdni - 5,0 m, - szerokość poboczy - 2x0,75 cm - spadek poprzeczny jezdni dwustronny- 2%, - długość projektowanego odcinka - 987,0 m, Zastosowano przekrój typu drogowego w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. Na odcinkach prostych i na łukach poziomych R>450 zaprojektowano spadek jezdni jako dwustronny daszkowy 2%. Pobocza szerokości 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku przeciwnym do osi jezdni przy spadku daszkowym. Zjazdy indywidualne o zmiennej szerokość i długość zgodnie z projektem zagospodarowania, spadek zmienny w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu przyległego. Przebudowę drogi projektuje się głównie istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Projektowana jezdnia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Ze względu na bardzo małe natężenie ruchu oraz przeznaczenie drogi szerokość jezdni przyjęto jako 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym. Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu. W ramach zadania przewiduje się również oczyszczenie istniejących rowów i wymianę w ich linii istniejących i montaż nowych przepustów z rur HDPE śr. 400 mm, co usprawni spływ wody i zabezpieczy korpus drogowy przed jej wpływem. Wody opadowe z korony drogi kieruje się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych połączonych z istniejącymi rowami melioracyjnymi (z uwagi na kategorię drogi (KDD), ścieki deszczowe z drogi nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do wody i gleby). Konstrukcję drogi gminnej realizowanej w ramach przebudowy tworzy: a) odcinek od km 0+008 do km 0+868 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni z elementów betonowych warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia z elementów betonowych. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 50-55 cm. b) odcinek od km 0+868 do km 0+995 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. śr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010 (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, śr. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia żwirowa. Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi ok. 40-45 cm. Na szerokości 0,5 m od krawędzi istniejącej nawierzchni (5,0 m szerokości) zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, z uwagi na konieczność poszerzenia podbudowy dla nowych warstw konstrukcyjnych. Konstrukcję zjazdów indywidualnych tworzy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2010, (alternatywnie warstwa z mieszanki asfaltowej typu AC 16 TD), - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, - nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna, - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. Po zakończeniu robót związanych z przebudową jezdni, wykonaniem poboczy, zjazdów i oczyszczeniu rowów należy uporządkować i wyplantować przyległy do nich teren zieleni, skarp i rowów (w granicach pasa drogowego). Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i podłużnych z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podłużnym i przekrojami normalnymi i odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników poprzez rowy przydrożne i przepusty z rur PEHD. Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących odrębne opracowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.50-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł. 2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nt 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego (uznania rachunku Zamawiającego). 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: a) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę b) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 u stawy Pzp- w formie oryginału dołączonego do oferty 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk oferty, potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; b) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający; c) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy lub zmianami umowy z Wykonawcą mającymi wpływ na termin wykonania niniejszego zamówienia; d) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej; e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; f) konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; g) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; h) wystąpienia koniecznych zamiennych rozwiązań podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, sekretariat pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

załącznik nr 1 – wzór oferty

załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania                         

załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów

załącznik nr 5 – wzór umowy

załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 –  przedmiar robót

załącznik nr 8 – projekt budowlany

załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót

załącznik nr 10- projekt stałej organizacji ruchu

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-04-23 13:01:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-04-23 13:07:26)
 
 
ilość odwiedzin: 3092193

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X