☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Małkinia Górna

 Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Małkinia Górna

Miejsce wykonywania pracy Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane administracyjne lub prawnicze,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
7) co najmniej 4 – letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w: urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładach budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni straż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 

2.  Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2) wysoka kultura osobista,
3) odporność na stres,
4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
5) kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
6) dyspozycyjność,
7) zdolność do podejmowania decyzji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizacja pracy Urzędu, zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania i odpowiednich warunków działania,
2) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu,
3) nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji  oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady Gminy,
4) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
5) kontrola dyscypliny pracy,
6) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu Gminy,
7) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie,
8) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,
9) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Wójta,
10) wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta Gminy.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) CV;
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach);
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku;
10) na jednym z wymaganych dokumentów należy umieścić klauzulę
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. u. z 2014 r., poz. 1202).

Uwaga:

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko Sekretarza Gminy.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wymiar czasy pracy: pełen etat.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko Sekretarza Gminy lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

 

 

Wytworzył:
(2015-04-02)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-04-02 08:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-04-02 08:45:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3102039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X