☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe humanistyczne lub administracyjne,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wymagany minimum roczny staż pracy,
h) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych,
i) dobra znajomość obsługi komputera (programów graficznych).

2. Wymagania dodatkowe:

a) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
c) dyspozycyjność,
d) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
e) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
f) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
g) łatwość i swoboda w nawiązywania kontaktów z innymi,
h) zaangażowanie, kreatywność,
i) dokładność, samodzielność,
j) odporność na stres,
k) prawo jazdy kat B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję gminy,
b) promowanie gminy w stowarzyszeniach, zrzeszeniach i związkach komunalnych,
c) opracowywanie i publikowanie ofert medialnych w zakresie sprzedaży, dzierżawy lub użytkowania składników mienia komunalnego,
d) analizowanie doniesień prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących samorządu terytorialnego i przedstawianie wniosków Wójtowi Gminy,
e) współpraca z rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi,
f) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w celu propagowania działalności tychże jednostek,
g) prezentacja działalności Rady Gminy, jej Komisji i Wójta Gminy,
h) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
i) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne gminy,
j) przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
k) współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
l) współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
m) przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji,
n) uczestnictwo w uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wójta lub przez gminne jednostki organizacyjne,
o) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
p) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających;
· staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
· dyplom ukończenia studiów,
· posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
· kserokopia dowodu osobistego,
· kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata:
· o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami,
· o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        

Wytworzył:
Wójt Gminy
(2015-03-26)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-03-27 09:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-03-27 09:17:39)
 
 
ilość odwiedzin: 3101881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X