☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piot

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice. Zadanie 1 - Małkini Górnej ul. Brokowska i ul. Strażackiej Zadanie 2 - cześć ul. Nurskiej i część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice
Numer ogłoszenia: 39881 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice. Zadanie 1 - Małkini Górnej ul. Brokowska i ul. Strażackiej Zadanie 2 - cześć ul. Nurskiej i część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w: Zadanie 1 - Małkini Górnej ul. Brokowska i ul. Strażackiej Zadanie 2 - cześć ul. Nurskiej i część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice - wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia. Obszar przewidziany do skanalizowania zakreślono kolorem zielonym na mapach poglądowych (załącznik nr 9 do SIWZ). Mapy te stanowią poglądowy szkic i nie mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie przebiegu kanalizacji sanitarnej w kontekście robót dodatkowych i zamiennych (których Zamawiający nie przewiduje). Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: Dla Zadanie 1 - włączyć do projektowanego systemu w Małkini Górnej (przy ulicy Ostrowskiej) Dla Zadania 2 - włączyć do istniejącego systemu w Małkini Górnej (przy ul. Kochanowskiego lub ul. Wilczyńskiego), jednakże Wykonawca może zaproponować alternatywną możliwość włączenia uzasadnioną technologicznie i ekonomicznie. Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej. Planowana do podłączenia liczba mieszkańców wynosi: dla Zadania 1 - około 625 osób, Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowych ilościach przyłączy. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności objętych projektem przyjęto następująca numerację posesji: - ul. Brokowska - od 1 do 203. - ul. Strażacka od nr 2 do 4 dla Zadania 2 - część ul. Nurskiej i część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej około 102 osób, Zawisty Nadbużne około 362 osoby, Rostki Wielkie - 387, Rostki Piotrowice - 12. Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowych ilościach przyłączy. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności objętych projektem przyjęto następująca numerację posesji: Część ul Nurskiej w Małkini Górnej od nr 168 do 198, część ul. Przedszkolnej od nr 5 do 18, Zawisty Nadbużne: - ul. Konwaliowa - od nr 1 do 7 - ul. Liliowa - od nr 1 do 10 - ul. Magnoliowa - od nr 1 do 12 - ul. Nadbużna - od nr 1 do 73 - ul. Nurska - od nr 1 do 68 - ul. Różana - od nr 1 do 6 - ul. Sasankowa - od nr 1 do 7 Rostki Wielkie: od nr 1 do 67 Rostki Piotrowice: od nr 12 do 14 zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, budynki użyteczności publicznej oraz występujące obiekty usługowe i handlowe. Ilość mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanym na mapie terenie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Zgoda ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg zarówno sieci, jak i przyłącza przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości przyłącza. Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od przyjętej technologii, warunków gruntowych, warunków terenowych itp. Długość sieci kanalizacyjnej mierzona wzdłuż ulic objętych projektem wynosi: dla Zadania 1 - ok. 3 000 m. dla Zadania 2 - 7 000 m. Podaną długość należy traktować jako szacunkową, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią: -zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. nr 25 poz. 150 z późń. zm.), -możliwie najtańsze nakłady na wykonanie, -możliwie najniższe nakłady na eksploatację. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego. Zamawiający dopuszcza system grawitacyjno - ciśnieniowy ze strefowymi pompowniami tłocznymi. W przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi (tj. przewidywane bardzo głębokie wykopy, występujące płytkie wody podskórne, kurzawki itp.) zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej, wykonanie w przyszłości Dla Zadania 1. - sieci kanalizacyjnej, miejscowości Klukowo, Glina, Sumiężne, która zostanie włączona do projektowanej sieci kanalizacyjnej. UWAGA: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. 2. Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu nieograniczonego jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym. Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem: 1) kompletnych wniosków o wydanie: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego i ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna i położony jest w lub sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu oraz Puszcza Biała, 2) wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 3) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej, 4) uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów, 5) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia, 6) uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi, 7) inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych, 8) bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń, 9) koncepcję wstępną obejmującą: podział zamówienia na etapy (tj. pompownie strefowe wraz z przynależną siecią kanalizacyjną), lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych, 10) wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji, 11) wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, 12) oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 ust. 4 Ustawy PB, 13) przygotowanie wniosków(wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, 14) wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, stwior oraz realizacji robót, 15) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, 16) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB, 17) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane, 18) uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 19) sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz: a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, b) uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu, c) uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, d) zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, e) branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych. W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wykonawcy w jego obowiązki wstępuje następca prawny. W sytuacji gdyby likwidacja bądź przekształcenia własnościowe Wykonawcy uniemożliwiały wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego postępowania zamawiający ma prawo do zlecenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi oraz wykorzystywania i dalszego opracowywania, w tym dokonywania zmian w przekazanej dokumentacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy wynikającej z prawa autorskiego określonego ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. D. U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późniejszymi zmianami). 20. Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności: 1) prac geodezyjnych, 2) prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach i placach, 3) prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa, monitoring systemem GSM i przekaz danych z obiektów projektowanych do Oczyszczalni Ścieków w Małkini Górnej. 4) opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko, 5) wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów, 6) uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp., 7) dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, 8) niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji, 9) przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy. 21. Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia. 22. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 6 egz. ostatecznej - zatwierdzonej, kompletnej i uzgodnionej dokumentacji oraz 2 egz. na nośnikach CD lub DVD na każdy etap lub uzgodniony przez strony etap. Wersje elektroniczne dokumentacji na nośnikach CD lub DVD: 1) rysunki winny być zapisane w formacie *pdf, tekst w formacie *pdf lub *doc., 2) specyfikacje techniczne winny być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc. lub * pdf, 3) przedmiary robót winny być zapisane w formacie * pdf oraz zgodnym z NORMA , 4) kosztorysy inwestorskie maja być zapisane w formacie * pdf oraz zgodnym z NORMA, 5) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD lub DVD, jako opracowania przekazane w wersji elektronicznej na nośniku CD - DVD w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 23. Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami: 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 24. Zespół Projektowy Wykonawcy. 1) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy(ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego. 2) W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB. 3) W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. 25. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71.32.00.00-8.; 71.25.00.00-5. 26. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: 1) Dyrektyw Unii Europejskiej, 2) Ustawodawstwa Krajowego, 3) przepisów wykonawczych, 4) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa. 5) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego. 26. Wymagania dla projektowanych obiektów: 1) urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. nr 25 poz. 150 z późń. zm.), 3) system kanalizacji zbiorczej - grawitacyjny do pompowni strefowych z przerzutem ścieków z pompowni do oczyszczalni rurociągami tłocznymi, 4) w wyjątkowych przypadkach w razie wysokiego poziomu wody gruntowej, trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie (kosztów wykonania systemu grawitacyjnego lub tłocznego) bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza także (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem: -najtańszych kosztów wykonania, -najniższych nakładów na eksploatację. 5) obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii odprowadzania ścieków. 6) należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczalnych np: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości Zadanie 1 - 700,00 -zł (słownie: siedemset złotych) Zadania 2 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy wykonali i ukończyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 projekty kanalizacji sanitarnej o długości 3,0 km Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonanych usług (Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonanych usług (Zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z dokumentem/ami, że te usługi zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii wydane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne upoważniające do wykonywania pomiarów geodezyjnych i sporządzania map do celów projektowych, co najmniej 1 osobą przewidzianą na głównego projektanta posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych co najmniej 1 osobą przewidzianą na sprawdzającego koordynatora, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do SIWZ. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale 12 ust. 1 i formie określonej w Rozdziale 10 SIWZ: 1.1. Ofertę składającą się z: 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 1.2 niniejszej specyfikacji, 3) oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ, 4) dowodu wniesienia wadium, 5) druku wykazu prac, które Wykonawca powierzy podwykonawcom - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ (zgodnie z Rozdziałem 25 ust. 2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia zamieści informację nie dotyczy . UWAGA: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak oświadczenia Wykonawcy-wskazania podwykonawców oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ, 3) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały prawidłowo wykonane - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4, 4) Wykaz osób przewidzianych do wykonywania zamówienia - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 8, 5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu własnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 50.000,00 zł- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 5a) i pkt 5b), 5a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych nie mniejszych niż 50.000,00 zł lub zdolność kredytową podmiotu nie mniejszą niż 50.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: 1) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, podmioty te winny brać udział w realizacji części zamówienia, a wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale 6 ust. 1.2 pkt 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres realizacji zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE a) adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY skrócenie lub przedłużenie terminu zakończenia umowy, a także wstrzymanie/wznowienie prac - a) za zgodą stron skrócenie terminu zakończenia umowy, b) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej lub siły wyższej rozumianych jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, c) konieczność prowadzenia długotrwałych uzgodnień z właścicielami infrastruktury lub właścicielami nieruchomości, d) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć (kurzawka, głazy narzutowe itp.) e) warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) f) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. 4.1.Sposób inicjowania zmian: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. 2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3) Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 4.2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, protokół ustaleń, itp.). Dokumenty te wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego 4.3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 4.1 i 4.2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice. Zadanie 1 - Małkinia Górna ul. Brokowska i ul. Strażacka..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w: Zadanie 1 - Małkini Górnej ul. Brokowska i ul. Strażackiej - wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia. Obszar przewidziany do skanalizowania zakreślono kolorem zielonym na mapach poglądowych (załącznik nr 9 do SIWZ). Mapy te stanowią poglądowy szkic i nie mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie przebiegu kanalizacji sanitarnej w kontekście robót dodatkowych i zamiennych (których Zamawiający nie przewiduje). Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: Dla Zadanie 1 - włączyć do projektowanego systemu w Małkini Górnej (przy ulicy Ostrowskiej) jednakże Wykonawca może zaproponować alternatywną możliwość włączenia uzasadnioną technologicznie i ekonomicznie. Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej. Planowana do podłączenia liczba mieszkańców wynosi: dla Zadania 1 - około 625 osób, Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowych ilościach przyłączy. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności objętych projektem przyjęto następująca numerację posesji: - ul. Brokowska - od 1 do 203. - ul. Strażacka od nr 2 do 4 zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, budynki użyteczności publicznej oraz występujące obiekty usługowe i handlowe. Ilość mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanym na mapie terenie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Zgoda ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg zarówno sieci, jak i przyłącza przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości przyłącza. Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od przyjętej technologii, warunków gruntowych, warunków terenowych itp. Długość sieci kanalizacyjnej mierzona wzdłuż ulic objętych projektem wynosi: dla Zadania 1 - ok. 7 000 m. Dla Zadania 1. - sieci kanalizacyjnej, miejscowości Klukowo, Glina, Sumiężne, która zostanie włączona do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe informacje w części II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres realizacji zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice. Zadanie 2 - cześć ul. Nurskiej część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w: Zadanie 2 - cześć ul. Nurskiej część ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice - wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia. Obszar przewidziany do skanalizowania zakreślono kolorem zielonym na mapach poglądowych (załącznik nr 9 do SIWZ). Mapy te stanowią poglądowy szkic i nie mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie przebiegu kanalizacji sanitarnej w kontekście robót dodatkowych i zamiennych (których Zamawiający nie przewiduje). Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: Dla Zadania 2 - włączyć do istniejącego systemu w Małkini Górnej (przy ul. Kochanowskiego lub ul. Wilczyńskiego), jednakże Wykonawca może zaproponować alternatywną możliwość włączenia uzasadnioną technologicznie i ekonomicznie. Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej. Planowana do podłączenia liczba mieszkańców wynosi: Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowych ilościach przyłączy. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności objętych projektem przyjęto następująca numerację posesji: dla Zadania 2 - część ul. Nurskiej i część ul. Przedszkolne w Małkini Górnej około 102 osób, Zawisty Nadbużne około 362 osoby, Rostki Wielkie - 387, Rostki Piotrowice - 12. Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowych ilościach przyłączy. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności objętych projektem przyjęto następująca numerację posesji: Część ul Nurskiej w Małkini Górnej od nr 168 do 198, część ul. Przedszkolnej od nr 5 do 18, Zawisty Nadbużne: - ul. Konwaliowa - od nr 1 do 7 - ul. Liliowa - od nr 1 do 10 - ul. Magnoliowa - od nr 1 do 12 - ul. Nadbużna - od nr 1 do 73 - ul. Nurska - od nr 1 do 68 - ul. Różana - od nr 1 do 6 - ul. Sasankowa - od nr 1 do 7 Rostki Wielkie: od nr 1 do 67 Rostki Piotrowice: od nr 12 do 14 Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od przyjętej technologii, warunków gruntowych, warunków terenowych itp. Długość sieci kanalizacyjnej mierzona wzdłuż ulic objętych projektem wynosi: dla Zadania 2 - 7 000 m. Podaną długość należy traktować jako szacunkową, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres realizacji zamówienia - 5

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zmiana treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – druk formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – druk oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Załącznik nr 4 – druk wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

Załącznik nr 5 – wzór umowy,

Załącznik nr 6 – druk wykazu robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom,

Załącznik nr 7 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 8 – wykaz osób przewidzianych do wykonywania zamówienia

Załącznik nr 8.1 - oświadczenie o uprawnieniach.doc

Załącznik nr 9 – załącznik graficzny zadanie 1

Załącznik nr 9 - załącznik graficzny zadanie 2

Załącznik nr 10 - grupa kapitałowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-03-23 08:34:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-04-23 14:35:44)
 
 
ilość odwiedzin: 3101773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X