☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów. związanych z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych na terenie gminy Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 27.02.2015 r.

 

Znak sprawy: RSH 8135.8.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia:

Gmina Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 zaprasza do złożenia ofert na usługę w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów. związanych z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych na terenie gminy Małkinia Górna.

2. Cel badania:

Celem zadania jest przeprowadzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualną skalę występowania problemów związanych z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, zjawiska alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz sporządzenie mapy zagrożeń dotyczącej tych problemów na terenie Gminy Małkinia Górna.

3. Diagnoza winna być wykonana w oparciu o badania ilościowe i powinna obejmować następujące tematy, w odniesieniu do poszczególnych badanych grup:

3.1 Uczniowie (VI klasy szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych):

            – wiedza i przekonania uczniów dotyczące problematyki stosowania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych,

            – dostępność legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych,

            – podatność na wpływy rówieśnicze – wobec propozycji wypicia alkoholu,

            – ryzyko związane z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych w opiniach uczniów,

            – skala używania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, w tym wiek inicjacji,

            – skala różnych form przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy;

3.2 Pełnoletni mieszkańcy:

– wiedza i przekonania dotyczące problematyki stosowania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych,

– przekonania normatywne dotyczące używania alkoholu przez osoby niepełnoletnie (w tym przyzwolenie na używanie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych),

– skala używania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych,

– wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy w związku z występowaniem problemów wiążących się z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych,

– skala różnych form przemocy, w tym przemocy domowej,

– opinie mieszkańców na temat najważniejszych problemów gminy Małkinia Górna z       uwzględnieniem używania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych.

4. Metody badawcze.

Uczniowie: ankietowe pomiary audytoryjne w klasach.

Pełnoletni mieszkańcy: indywidualne wywiady kwestionariuszowe.

5. Narzędzia badawcze.

Uczniowie: kwestionariusz ankiety.

Pełnoletni mieszkańcy: kwestionariusz wywiadu indywidualnego.

6. Próba

a) Próby badawcze z populacji uczniów szkół gminy w trzech grupach wiekowych:

-uczniowie szkół podstawowych – 100 osób,

-uczniowie szkół gimnazjalnych – 100 osób,

-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 100 osób,

b)  Próba badawcza  osób dorosłych na poziomie 5% populacji mieszkańców gminy.

W przypadku dzieci i młodzieży nie jest dopuszczalne zastosowanie w powyższych badaniach sondy ulicznej.

7. Raport końcowy powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze oraz zawierać opis stosowanej metodologii, przebieg badania, przedstawienie i interpretacje wyników badania obrazującego sytuacją zagrożeń w gminie, raport powinien zostać zakończony wnioskami z przeprowadzonych badań, rekomendacjami, sporządzeniem mapy zagrożeń dla Gminy Małkinia Górna.

Z przeprowadzonej diagnozy należ sporządzić raport oraz prezentację multimedialną Ostateczna wersja raportu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy.

8. Termin realizacji zamówienia  do 30.06.2015 roku

9. Kryterium oceny ofert:

-posiadane kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia, rekomendacje - 30%

-doświadczenie w realizacji podobnych projektów -  30%

-koszt przeprowadzonych badań - 40%

10. Termin składania ofert:

Do dnia 20 marca 2015 roku (data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:

Urząd Gminy w Małkini Górnej
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
e-mail: poczta@malkiniagorna.pl
faks. 29 74 55 118

11. Zleceniobiorcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zleceniodawca udostępni posiadane materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w terminie 5 dni roboczych od daty wystąpienia Zleceniobiorcy  o ich udostępnienie.

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z zleceniobiorcą ze strony zleceniodawcy jest Pani Lucyna Pecura, tel. 29 644 29 78.


 
 
ilość odwiedzin: 2540573

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X