☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów oraz dostęp do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnien

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Małkinia Górna: Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.
Numer ogłoszenia: 27899 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę i montaż 108 zestawów komputerowych (w tym 90 zestawów dla gospodarstw domowych, 17 zestawów dla jednostek podległych, 1 zestaw jako helpdesk) wraz z monitorami oraz z towarzyszącymi urządzeniami peryferyjnymi i systemem operacyjnym, oprogramowanie antywirusowym (wraz z licencją na 108 zestawów komputerowych) pod wskazane adresy uczestników projektu. - świadczenie usługi dostępu do internetu pod wskazanymi adresami uczestników projektu do dnia 30.09.2015 r. wraz z dostarczeniem i instalacją infrastruktury umożliwiającej korzystanie z oferowanej usługi dostępowej, wraz ze świadczeniem usług opieki posprzedażowej/pomocy technicznej dla uczestników projektu rozumiane jako przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz rozwiązywanie problemów z dostarczonym w ramach niniejszego postępowania sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług dostępu do internetu. - Szkolenia dla 90 osobowej grupy docelowej, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmują 5 szkoleń tematycznych w grupach ~ 10 osobowych wraz z wynajmem sali, wynagrodzeniem trenera (w tym koszt dojazdu trenera), koszt zakupu podręczników i certyfikatów i cateringiem oraz Szkolenie dla zespołu projektu obejmuje wynajmem sali, wynagrodzeniem trenera (w tym koszt dojazdu trenera), koszt zakupu podręczników i certyfikatów i cateringiem. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - Dostawy zestawów komputerowych dla gospodarstwach domowych i podłączenie w/w zestawów komputerowych do sieci Internet, - Dostawy zestawów komputerowych dla jednostek podległych oraz zestawu helpdesk. - zainstalowanie, oznakowanie (naklejki znakujące zostaną przekazane Wykonawcy) i uruchomienie wraz z podstawowym instruktażem obsługi zestawów komputerowych we wskazanym przez Zamawiającego lokalizacjach jako miejsce zamieszkania beneficjentów, którzy zostali objęci przedmiotowym projektem, - zainstalowanie, oznakowanie (naklejki znakujące zostaną przekazane Wykonawcy) i uruchomienie wraz z podstawowym instruktażem obsługi zestawów komputerowych we wskazanym przez Zamawiającego lokalizacjach Jednostek podległych, które zostały objęte przedmiotowym projektem oraz dla helpdesk. - opracowanie dokumentacji powykonawczej (technicznej), - świadczenie usługi dostępu do internetu pod wskazanymi adresami uczestników projektu gospodarstw domowych oraz jednostek podległych do dnia 30.09.2015 wraz z dostarczeniem i instalacją infrastruktury umożliwiającej korzystanie z oferowanej usługi dostępowej, - świadczenie usługi pomocy technicznej dla uczestników projektu rozumiane jako przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz rozwiązywanie problemów z dostarczonym w ramach niniejszego postępowania sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, usługi dostępu do internetu a w szczególności: - telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń awarii w okresie do dnia 30.09.2015 r., poprzez dedykowaną bezpłatną linię typu 0800 lub za pośrednictwem numeru kontaktowego stacjonarnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-18, - obsługa zgłoszeń awarii wysłanych przez uczestników projektu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłanego pod wskazany przez wykonawcę adres e-mail, - rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w siedzibie użytkownika, za pomocą zdalnego oprogramowania lub telefonicznie, - rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu w siedzibie użytkownika lub telefonicznie, - przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, a w zakresie szkoleń - załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane certyfikaty i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej. 4. Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być nowe, (rok produkcji nie wcześniej niż I kwartał 2014 r.). 5. Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji w okresach i na zasadach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru jego oferty. W przypadku użycia w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych przedmiotów, Zamawiający wymaga, aby taki zapis rozumieć jako minimalny, określający parametry techniczne przedmiotu i w tym przypadku Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny, tzn. o takich samych lub lepszych parametrach, ale przy spełnianiu minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić wraz z ofertą szczegółowy opis przedmiotu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany przedmiot lub element jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż przedmiot lub jego element określony przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (np.: opisy techniczne, karty techniczne, wyciągi z katalogu, foldery, itp.). Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.10.00-4, 72.61.10.00-6, 48.20.00.00-0, 30.21.30.00-5, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2015 r. do godz. 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr konta Nr 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 z dopiskiem: : wadium - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być operatorem telekomunikacyjnym posiadającym uprawnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego upoważniające do wykonywania działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, zarejestrowanym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga legitymowania się wiedzą i doświadczeniem poprzez: - wykonanie dwóch zamówień obejmujących dostawę min. 100 zestawów komputerowych wraz z instalacją tych zestawów, przy czym przynajmniej jedno z zamówień winno być o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN brutto. Przez instalację Zamawiający rozumie zainstalowanie na komputerze co najmniej systemu operacyjnego, oraz podłączenie komputerów do sieci internet lub intranet. - wykonanie co najmniej jednej usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia lub cyklu szkoleń w liczbie co najmniej 12 godzin dla co najmniej 50 uczestników, z zakresu: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-Usług. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą pełniącą funkcję Eksperta ds. szkoleń, która legitymuje się co najmniej następującymi kwalifikacjami: wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi komputera i dostępu do Internetu oraz co najmniej jedne referencje dla osoby przeprowadzającej szkolenia w projekcie o podobnym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • Warunek będzie uznany za spełniony poprzez posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz Poświadczenie dla osoby przeprowadzającej szkolenie że przeprowadzała co najmniej jedno szkolenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Dla komputerów: Raport z testu wydajności PCMark Vantage potwierdzający osiągnięcie wyników z testu: PCMark - co najmniej 6500 punktów, Music - co najmniej 6100 punktów, Communications - co najmniej 11600 punktów, Productivity - co najmniej 7100 punktów, Memories - co najmniej 4400 punktów HDD - co najmniej 3000 punktów (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu z przeprowadzonego testu); Raport z testu wydajności Passmark G3D Mark potwierdzający osiągnięcie wyniku z testu co najmniej 700 punktów Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji sprzętu komputerowego - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia. Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia Dokument poświadczający głośność oferowanego urządzenia na poziomie maksymalnie 20 dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) - pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (w szczególności raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę ); Karta katalogowa urządzenia Dla monitorów: Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji sprzętu komputerowego - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia. Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia Certyfikat lub wydruk lub zrzut ekranu ze strony internetowej http:www.eu-energystar.org lub http:www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; Karta katalogowa urządzenia Komputer dla stanowiska zdalnego helpdesku: Raport z testu wydajności SYSmark® 2012 potwierdzający osiągnięcie wyników z testu: Rating - co najmniej 166 punktów, Office Productivity - co najmniej 144 punktów, Media Creation - co najmniej 154 punktów, Web Development - co najmniej 151 punktów, 3D Modeling - co najmniej 217 punktów Data Financial Analysis - co najmniej 231 punktów System Management - co najmniej 124 punktów (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu z przeprowadzonego testu); Raport z testu wydajności Passmark G3D Mark potwierdzający osiągnięcie wyniku z testu co najmniej 700 punktów Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji sprzętu komputerowego - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia. Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia Dokument poświadczający głośność oferowanego urządzenia na poziomie maksymalnie 20 dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) - pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (w szczególności raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę ); Karta katalogowa urządzenia Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wskazuje raz jeszcze dokumenty jakie należy dołączyć do oferty. Dokumentu w pkt 7.7 SIWZ należy czytać jako całościowe wraz z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 10
 • 3 - Przepustowość łacza internetowego - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: a. zmniejszenie zakresu zamówienia - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego i odpowiadającym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia, b. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych. - wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac, - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, - konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania - stosownie do koniecznych zmian c. zmiana dotycząca dostarczanego sprzętu oraz zestawów w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie przedmiot o parametrach nie gorszych niż wynikające z oferty, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, d. co do wynagrodzenia - zmiana może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę z wynikającej ze zmienionych stawek tego podatku, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie realizacji Umowy, e. zmiana w zakresie osób - członków Zespołu Ekspertów, z zastrzeżeniem wymogów opisanych w § 6 ust. 8 i 9 umowy. 3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wykaz zamówień

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis urządzeń informatycznych

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie szkoleń

Załącznik nr 10 Wykaz lokalizacji uczestników projektu

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-02-27 11:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-04-09 09:08:58)
 
 
ilość odwiedzin: 3095407

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X