☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfr

                                                                                                     Małkinia Górna dnia  24.02.2015

Nr INW 271.02.2015

 

                                                                                   Uczestnicy postępowania o                                                                                                   udzielenia zamówienia publicznego

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: przetargu nieograniczonego na : Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.

Numer ogłoszenia: 14851 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

Stosownie do art.  93 ust 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  zwanej dalej Pzp,  Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne.

            W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ niepoprawnie wprowadził niejednoznaczne zapisy w opisie przedmiotu zamówienia polegające na:

  1. nieprecyzyjnym wskazaniu Interfejsku sieciowego WiFi 802.11 b/g/n, natomiast w dalszym opisie nie jest on wymagany,
  2. niespójnie zostały wskazane dokumenty w pkt. III.6) ogłoszenia o zamówieniu i w pkt 7.7. SIWZ, które należy dołączyć do oferty dla komputerów, monitorów, drukarek, które nie były tożsame z zapisami w załączniku nr 8 do SIWZ,
  3. nieprecyzyjne zapisy w pkt 14 opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ żąda minimalnej przepustowości łącza  Download – minimum 4096 kb/s, Upload – minimum 2048 kb/s, a w  pkt 14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: 3 Przepustowość łącza internetowego, została wpisana punktacja za przepustowość łącza poniżej wymogów minimów zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ.

„Wskazana przez Wykonawcę przepustowość łącza internetowego, zgodnie z tabelą nr 3 pkt 1 załącznika nr 1 do oferty (załącznik nr 8 do SIWZ) będzie punktowana następująco:

Download na poziomie:

2048 kb/s do 4095 kb/s = 2 pkt

4096 kb/s do 6143 kb/s = 4 pkt

6144 kb/s i więcej = 6 pkt

Upload na poziomie:

512 kb/s do 1023 kb/s = 2 pkt

1024 kb/s i więcej = 4 pkt

Podanie niższych prędkości łącza niż 2048 kb/s (Download) lub 512 kb/s (Upload), lub niepodanie prędkości łącza spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 10.”

Powyższe niedoprecyzowanie zapisów spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert.

Niejednoznacznie opisany przedmiot zamówienia doprowadził do złożenia ofert o nieporównywalnej treści, tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej. Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający co najwyżej może rozważać unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zostało potwierdzone w ugruntowanym orzecznictwie (wyrok KIO z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt: KIO 1184/12 oraz wyrok KIO z dnia 18.04 2013r. sygn. akt KIO 532/13). Ponadto zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 r., II CA 218/06, „…wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.” Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów.

Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 z związku z art. 146 ust.1 pkt 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp , gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

 

 

Pełna treść unieważnienia w wersji pdf.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-02-24 13:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-02-24 13:33:26)
 
 
ilość odwiedzin: 2419134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X