☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - AJINOMOTO Poland Sp. z o.o.

            Małkinia Górna, dnia 6 lutego 2015r.

RSH.6220.4.2014

 

 

 

D e c y z j a

 

 

                        Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm. )

 

o r z e k a m

 

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie i przebudowie Zakładu do produkcji zup błyskawicznych z makaronem, na działkach o nr ew. 1506/18 i 1506/62 w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna”  jako bezprzedmiotowe.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

            W dniu 19 grudnia 2014r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie i przebudowie Zakładu do produkcji zup błyskawicznych z makaronem, na działkach o nr ew. 1506/18 i 1506/62 w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna ”.

            Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            W dniu 22 grudnia 2014r. Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 15 stycznia 2015r. wydał opinię sanitarną stwierdzającą, że przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu do produkcji zup błyskawicznych z makaronem realizowanego przez Ajinomoto Poland Sp. z o.o. na działkach nr ew. 1506/18 i 1506/62 w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna nie jest wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 9 stycznia 2015r. wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w celu ponownego przeanalizowania kwalifikacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ).

W związku z powyższym w dniu 19 stycznia 2015r. Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Ajinomoto Poland Sp. z o.o. z prośbą o przeanalizowanie kwalifikacji przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt 52 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), polegającej na uściśleniu danych dotyczących powierzchni gruntu istniejącej i przeznaczonej pod w/w przedsięwzięcie, ponadto rozpatrzenie możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do innego punktu ww. rozporządzenia biorąc pod uwagę zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu i montaż m.in. nowej linii do produkcji makaronów i linii pakowania gotowych dań w kubki.

W dniu 20.01.2015r. Ajinomoto Poland Sp. z o.o. złożyła wyjaśnienie dotyczące powierzchni gruntu istniejącej i przeznaczonej  pod przedsięwzięcie, które kształtują się w następujący sposób:

- istniejące powierzchnie zabudowy i powierzchnie utwardzone – 11 338,8m²,

- łącznie powierzchnie projektowane i przekształcane w związku z planowaną inwestycją –

- 6 812, 58 m².

Powyższe pismo zostało przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dniu 30 stycznia 2015r. do tutejszego urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.1571.2014.IA z dnia 28 stycznia 2015r. umarzające postępowanie w sprawie wdania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie Zakładu do produkcji zup błyskawicznych z makaronem na działkach o nr ew. 1506/18 i 1506/62 w obrębie Kańkowo gmina Małkinia Górna, jako bezprzedmiotowe.    

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, zapisów rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) Regionalny Dyrektor stwierdził, że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 – 3 rozporządzenia, a więc mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego – zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia zabudowy istniejących obiektów ( 4813,28 m² ) i powierzchnia utwardzona  ( 6542,98 m² ) wynosi łącznie 11338,8 m², a suma powierzchni zabudowy obiektów projektowanych i projektowanych powierzchni utwardzonych przewidywanych do przekształcenia wynosić będzie 6812,58 m², tj. mniej niż 1 ha – próg określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397, ze zm. ).

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest w odległości około 2,1 km od granicy najbliższego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz w odległości około 2,6 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Biała PLB140007, dla którego obowiązujących aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków -

( Dz.U. Nr 25, poz. 133 ze zm. ).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na zakres rzeczowy ( rozbudowa i przebudowa Zakładu do produkcji zup błyskawicznych z makaronem o powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej wynoszącej 11338,8 m² o wielkość powierzchni wynoszącą 6812,58 m² )  inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

            Stosownie do art. 105 § 1 Kpa w sytuacji, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo części.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Ajinomoto Poland Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 6

  1. Małkinia Górna
  1. Ferenc Krzysztof

ul. Kolejowa 23/1

  1. Małkinia Górna
  1. AmeriGas Polska Sp. z o.o.

 ul. Modlińska 344

03-152 Warszawa

  1. Niziński Zdzisław

Nizińska Hanna Irena

Skuszew 69, gm. Wyszków

07-201 Wyszków

  1. B.D.ART. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Spółka Komandytowa

ul. Partyzantów 50

05-200 Wołomin

  1. a/a

 

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

    w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I

    ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

    07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2015-02-10 11:04:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2015-02-10 11:06:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2418007

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X