☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej -Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele i Niegowiec

Małkinia Górna, dnia 3 lutego 2015r.

GPI.6733.12.2014

D E C Y Z J A

O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

             Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową rozdzielczej sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na terenie położonym w miejscowościach: Niegowiec, Daniłówka Druga, Daniłowo i Daniłowo Parcele, gmina Małkinia Górna.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej,

przewidzianej do realizacji:

na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym następujące miejscowości (obręby geodezyjne) i działki geodezyjne;

 • Niegowiec: teren obejmujący działkę o nr geod.: 99;

 • Daniłówka Druga: teren obejmujący działki o nr geod.: 70, 71, 73, 60/1, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 i 80;

 • Daniłowo: teren obejmujący działkę o nr geod.: 147;

 • Daniłowo-Parcele: teren obejmujący działki o nr geod.: 172 i 182.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

             Nie ustala się.

 1. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Puszcza Biała PLB 140007. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 • Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:

            - ustawie z dnia 27 kwietnia 2008r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1232, z późn. zm.)

            - ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145, ze zm.).

 • Po zrealizowaniu inwestycji grunty rolne należy przywrócić do pierwotnego użytkowania rolniczego.
 1. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Projektowany wodociąg włączony zostanie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej.
 • Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 1. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 • ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy rozwiązywać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

          5. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

              Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

 1. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

             Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2012r., poz. 462), wraz z opiniami,

             uzgodnieniami i  pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 stanowiących załączniki Nr: od 1 i 2 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

          Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową rozdzielczej sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na terenie położonym w miejscowościach: Niegowiec, Daniłówka Druga, Daniłowo i Daniłowo Parcele, gmina Małkinia Górna.

          Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014r, poz.518 z późn. zm.) jest inwestycją celu publicznego.

           Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

W przeważającej większości sieć wodociągowa realizowana będzie w pasach drogowych (drogi gminne i droga powiatowa) oraz na działkach stanowiących grunty rolne zabudowane i niezabudowane.

 • Zgodnie z wymogami Art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz brak jest wymogu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Po zrealizowaniu inwestycji grunt rolny zostanie przywrócony do pierwotnego użytkowania rolniczego.

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Puszcza Biała PLB 140007. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r, poz.1235 z późn. zm.) rozważono, iż realizacja rozdzielczej sieci wodociągowej w pasach drogowych istniejących dróg oraz na terenach przyległych do tych dróg nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływała na obszar Natury 2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych oraz powodzią.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z póżn. zm.).

 • Planowana inwestycja nie będzie kolidowała z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych i spełnia wymogi przepisów odrębnych. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na podłączenie do sieci gminnej istniejącej i projektowanej w tym terenie zabudowy.

 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego architekta.

Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 • Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych.

 • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jako organem właściwym w zakresie melioracji wodnych.

 • Odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z:

- zarządcą drogi gminnej, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Małkinia Górna, organ wydający przedmiotową decyzję,

- zarządcą drogi powiatowej, gdyż w tej sprawie jest on stroną tego postępowania, a nie organem uzgadniającym.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2.

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna.

 2. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu według wykazu

 3. a/a

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-02-05 10:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-02-05 10:40:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2791448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X