☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy

 

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Małkinia Górna, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej:

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) kandydat nie może być prawomocnie skazany przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
- posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada  co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 - jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
f) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Gminy,
h) znajomość przepisów ustaw:
 - o finansach publicznych,
 - o rachunkowości,
 - o samorządzie gminnym,
 - o pracownikach samorządowych,
 - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 - o odpowiedzialności materialnej urzędników administracji publicznej,
 - ordynacji podatkowej,
 - kodeksu postępowania administracyjnego,
 - o udostępnianiu informacji publicznej,
 - o ochronie danych osobowych,

2) wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w administracji lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
b) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów biurowych,
c) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
d)  umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
e) umiejętność opracowywania i wdrażania projektów przedsięwzięć finansowych i gospodarczych,
f) sumienność,
g) dyspozycyjność,
h) odporność na stres,
i) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
j) znajomość nowych rozwiązań i produktów z zakresu księgowości, bankowości, zarządzania.

3. Zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy Małkinia Górna, planów środków pozabudżetowych i strategii rozwoju gminy;
2) wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
3) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych oraz dokonywanie okresowych ocen, analiz i prognoz realizacji budżetu i gospodarki pozabudżetowej;
4) czuwanie nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej, dochodów i wydatków oraz realizacji zadań budżetowych;
5) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i rachunkowością prowadzoną przez jednostki organizacyjne;
6) współdziałanie z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych oraz opracowywanie opinii, analiz i wniosków w tym zakresie;
7) opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna, wieloletnich planów inwestycyjnych oraz rocznych planów finansowania zadań gminy;
8) przeprowadzanie analiz ekonomicznych ważnych przedsięwzięć podejmowanych przez gminę;
9) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych i zagranicznych programów pomocowych;
10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;
11) nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych;
12) przekazywanie pracownikom urzędu gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych;
13) dokonywanie analizy budżetowej i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;
14) prowadzenie gospodarki gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami:
 a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi;
 b) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, zapewnianie terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 c) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmiany;
 d) prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych;
 e) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi;
 f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
15) opracowywanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
16) współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;
17) organizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych;
18) badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Wójtowi w tym zakresie;
19) bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczeniu limitu wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej;
20) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
21) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach organów gminy Małkinia Górna;
22) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
23)  kierowanie pracą podległych pracowników;
24) pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu;
25) dokonywanie kontrasygnaty na dokumentach finansowych, umowach oraz zarządzeniach dotyczących finansów gminy;
26) informowanie Wójta o wadach i nieprawidłowościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej;
27) sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy Małkinia Górna i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.

4. Cechy charakteru:

a) operatywność, kreatywność,
b) sumienność, dokładność i odpowiedzialność,
c) umiejętność współpracy z zespołem pracowników,
d) asertywność.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających;
 a) staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy;
 b) dyplom ukończenia studiów;
 c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy;
 d) kserokopia dowodu osobistego;
4) kwestionariusz osobowy;
5) oświadczenie kandydata:
 a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku Skarbnika Gminy Małkinia Górna,
 b) o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 c) o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 d)  o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 5 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę w konkursie.

Informuję, że w miesiącu styczniu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6% .

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkola 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko Skarbnika Gminy”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane na kandydata na Skarbnika Gminy zostaną odesłane drogą pocztową.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zgodnie z zasadami powoływania Skarbnika Gminy określonymi w art. 18. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) przedstawiona przez Wójta Gminy do powołania przez Radę Gminy Małkini Górnej.

Wójt Gminy        
mgr Bożena Kordek


 

Wytworzył:
(2015-01-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-01-29 20:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-01-30 19:20:35)
 
 
ilość odwiedzin: 3102038

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X