☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

Małkinia Górna, 23 grudnia 2014 r.

Urząd Gminy w Małkini Górnej

           (zamawiający)

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 07-320 Małkinia Górna
Tel. 29 644 80 00; fax 29 74 55118; email: poczta@malkiniagorna.pl.,
www.malkiniagorna.pl

Zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

1. Nazwa zamówienia: stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i Rady Gminy.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są usługi polegające na obsłudze prawnej Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i Rady Gminy Małkinia Górna. Obsługa prawna powinna być prowadzona w zakresie określonym przepisami ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 ze zm.)

3. Obsługa prawna obejmuje:

 • - udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • - sporządzanie opinii prawnych,
 • - opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • -opracowywanie projektów pism procesowych, apelacji, kasacji w postępowaniu sądowym oraz pism w postępowaniu administracyjnym, podatkowym właściwym dla danej fazy postępowania,
 • - zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentowanie gminy w postępowaniu przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami,
 • - wykonywanie pomocy prawnej w zakresie realizacji zamówień publicznych procesów inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich,
 • -wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym zleconych przez organy gminy Małkinia Górna,
 • - udział w sesji Rady Gminy oraz związana z tym obsługa prawna,
 • - uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, parafowanie zawieranych umów,
 • - w razie potrzeby udział w pracach komisji Rady Gminy,
 • Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 1. wiedza i doświadczenie
 • wykonawca zobowiązany jest wykazać się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6. Forma i sposób wynagrodzenia:

 1. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości …………..(słownie: …………….)plus należny podatek VAT, płatne z dołu na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku;
 2. niezależnie od postanowień w pkt 1 w przypadku reprezentowania gminy przed sądem Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zasądzone na rzecz gminy od strony przeciwnej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
 3. kwota kosztów zastępstwa procesowego wypłacana jest przez gminę tylko w przypadku ich wyegzekwowania od dłużnika w całości lub w części. W przypadku bezskutecznej egzekucji gmina nie ma obowiązku zapłaty kosztów zasądzonych przez sąd;
 4. wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego płatne jest odrębnie za każdą sprawę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po otrzymaniu lub wyegzekwowaniu przez gminę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Forma i miejsce złożenia ofert:

 • pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na świadczenie usług prawnych.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna lub przesłać w terminie do dnia 7 stycznia 2015 r.

8. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Zamawiający odrzuci oferty jeżeli nie będą spełniać wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego. Przy ocenie kryterium doświadczenia zawodowego będą brane pod uwagę tylko usługi lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę polegające na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W celu potwierdzenia liczby lat obsługi prawnej wskazanej osoby Wykonawca musi przedłożyć dokument (umowa – zlecenie, świadectwo pracy , zaświadczenie referencje, pismo itp.) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu wskazującą na liczbę lat wykonywanej obsługi prawnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Wójt            
mgr Bożena Kordek

 

Załączniki:

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

Wytworzył:
Małgorzata Biegaj
(2014-12-23)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2014-12-24 08:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-01-09 14:20:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2419252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X