☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 26 listopada 2014 r.

ZOSZiPO.360.7.2014 

Zapytanie ofertowe

na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Małkinia Górna   ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel. (29) 644 80 00, fax: (29) 745 51 18,  www.malkiniagorna.pl  e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 II. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

 1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup materiałów edukacyjnych, wg opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania. Wszystkie objęte przedmiotem zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część lub całość nie może być wcześniej używana, oraz winny być dopuszczone do użytkowania przez dzieci i spełniać wymagania obowiązujących norm. Produkty, które tego wymagają powinny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zastosowane w niniejszej SIWZ wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były sporządzone w języku polskim. Wykonawca musi zastosować wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostarczone materiały dydaktyczne muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu, w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone materiały dydaktyczne zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce oddzielnie (w terminie nie później niż do 18 grudnia 2014 r.). Z odbioru sporządzane będą protokoły odbioru jakościowo-ilościowego, w których zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanych materiałów. Zamawiający wymaga aby pomoce dydaktyczne były dostarczane jednorazowo w całości i zawierały wszystkie elementy. Wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy.

2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do 7 szkół z terenu gminy Małkinia Górna, tj. do:

-  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58,

-  Publicznego Gimnazjum nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58,

-  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15,

-  Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini Górnej, ul. Leśna 15,

-  Szkoły Podstawowej w Prostyni, Prostyń 60,

-  Publicznego Gimnazjum w Prostyni, Prostyń 60,

- Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Kiełczew, ul. Prymasa Tysiąclecia 49.

3. Termin dostawy materiałów edukacyjnych: 18 grudnia 2014 r.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ:

 

 1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
 2. Do oferty należy dołączyć wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - z nazwami oferowanych materiałów edukacyjnych.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 8. Zamawiający może nie wyłonić żadnego Wykonawcy w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 11. Wszelkie zamiany treści niniejszego zapytania ofertowego dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco monitorować Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.malkiniagorna.pl

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Aktualny odpis z KRS (ważny 6 miesięcy) lub wypis z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Referencje - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

 

 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Gmina Małkinia Górna,  ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. 13.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 4 grudnia 2014 r. godz. 12.00 – liczy się data wpływu  do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
 6. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:

„Oferta

na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
„Moja przyszłość”
Termin składania ofert: 04.12.2014 r. do godz. 12.00”

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium:

Cena (100%).

Punkty za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru:

C = [ C min : C x ] x 100 x waga kryterium (100%)

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto całości zamówienia.

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w zapytaniu ofertowym,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o miejscu  i terminie podpisania umowy.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Danuta Włodarczyk, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, tel. (29) 644 87 95 e-mail: zoszipo@malkiniagorna.pl
 3. Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
 • Załącznik nr 3 – wzór umowy.
   

 

Pełna treść zapytania ofertowego na zakup materiałów edukacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup materiałów edukacyjnych
 

Wytworzył:
Anna Konferowicz
(2014-11-26)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2014-11-26 15:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2014-11-27 08:30:41)
 
 
ilość odwiedzin: 3092266

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X