☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.

 

                                                                                                         

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  07.10.2014                                                                             

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem „Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie dla branż budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

Zamówienie obejmuje:

stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi oraz opiniowanie rozwiązań równoważnych.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Zakres robót: Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kańkowo, na działce nr ew. 1219, obręb Kańkowo, gm. Małkinia Górna.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Branża architektoniczno - konstrukcyjna

- prace przygotowawcze, przejęcie oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

- roboty rozbiórkowe,

- roboty blacharskie,

- roboty instalacyjne,

- roboty tynkowe i okładzinowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- remont dachu,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- demontaż i montaż infrastruktury technicznej,

- montaż zbiorników retencyjnych

- demontaż i montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekł

Branża elektryczna:

- montaż złącza kablowego z wył. gł. prądu,

- linie zasilające rozdzielnię RG i Agregat prądotwórczy,

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- ochrona przepięciowa,

- tablice rozdzielcze,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromową,

- instalację monitoringu systemu pracy urządzeń,

- instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu,

Branża sanitarna:

- demontaż poprzez pocięcie i wywiezienie 3 szt. odżelaziaczy D=1400 mm, 2 szt. Hydroforów poj. 6000 l każdy; demontaż 2 szt. kompresorów olejowych, 1 szt. chlorator, 3 szt. zlew, 1 szt. miska ustępowa, armatura i rurociągi technologiczne i sanitarne, 1 szt. zbiornik na ścieki z kręgów betonowych, demontaż rurociągu wodociągowego Ø150 w obrębie działki nr ew. 1219

- montaż zbiornika PEHD poj. 3 m3 na ścieki bytowo-gospodarcze

- montaż technologii uzdatniania wody wg projektu technologicznego SUW.

- montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej wraz z infrastruktura towarzyszącą

- montaż rurociągu wodociągowego od SUW do sieci wodociągowej wraz z wpięciem

- montaż zestaw pompowy (II stopień) wraz z armaturą

- montaż chloratora

- dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów sanitarnych

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 14.10.2014 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

c. do oferty należy dołączyć:

- dwie referencje w zakresie objętym zapytaniem ofertowym,

- uprawnienia budowlane

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej robót budowlanych, cenę netto plus podatek VAT oraz cenę brutto uwzględniając wszelkie składniki wartości zamówienia.

Wartość robót budowlanych: 1 293 038,61 netto, 1 590 437,49 brutto

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)

11. Link do pełnej dokumentacji technicznej zamieszczonej do przetargu na roboty budowlane:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=131588.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY dot.

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie

 

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

-  .......... % wartości ofertowej netto

Cena netto: ......................................................

Podatek VAT 23%:  ..........................................

Cena brutto:  ....................................................

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zapoznałem się z projektem budowlanym oraz dokonałem wizji lokalnej planowanej inwestycji i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

…………………………… dnia …………

 

 

 

 

                                                                                                          (PODPIS WYKONAWCY

 

 

 

 

Treść zapytania ofertowego pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-10-08 10:01:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-10-08 10:07:52)
 
 
ilość odwiedzin: 3097473

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X