☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej i aktualizację dla projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom d

Małkinia Górna, 11 września 2014.

 

INW 271.12.2014

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie strony internetowej i aktualizację dla projektu

pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej

poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

 

I. Zamawiający

Urząd Gminy

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl,

adres email: poczta@malkiniagorna.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje :

Część 1. Utworzenie aktywnej strony internetowej projektu (wraz z przekazaniem praw autorskich do dzieła).

Opracowanie strony www, jej administrowanie wynikają z potrzeb Zamawiającego przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”.

Warunek konieczny: szata graficzna strony internetowej powinna odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/Przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja _28.06.2010_czysty.pdf

 

Część 2. Zapełnienie treścią i aktualizacja strony internetowej projektu,

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Część 1. Utworzenie aktywnej strony internetowej projektu (wraz z przekazaniem praw autorskich do dzieła).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obejmujących: zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i obsługa strony internetowej projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP” zgodnie z poniższą specyfikacją :

Część graficzna :

a) strona internetowa musi odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/Przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28.06.2010_czysty.pdf

b) w cenie należy uwzględnić zamieszczenie pierwszego zestawu materiałów,

c) w ramach prac nad wyglądem strony Zamawiający przewiduje minimum trzy konsultacje w siedzibie Zamawiającego,

Cześć techniczna :

a) strona projektu ma posiadać link do strony głównej Urzędu Gminy www.malkiniagorna.pl

b) stronę powinna obejmować gwarancja techniczna na okres nie krótszy niż do 30.09.2015 roku

c) w cenie wykonania strony internetowej należy uwzględnić szkolenie  pracowników Zamawiającego z obsługi panelu CMS wykonane w siedzibie Zamawiającego,

d) strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych parametrach :

− intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS,

− nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych,

− dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż Użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami,

− galeria zdjęć- automatyczne tworzenie miniatur, możliwość dodawania znaków wodnych,

możliwość galerii w artykułach z możliwością podpisywania zdjęć oraz samych galerii

− wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności , galeria, administracja Użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych,

− moduł stron statycznych/aktualności powinien posiadać mechanizm „kosza” pozwalający na tymczasowe skasowanie treści bez ostatecznego usunięcia z bazy danych, publikację danej strony/aktualności, możliwości zarządzania kolejnością stron/aktualności w CMS,

− system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, *.doc, *.xls,

*.jpg, itd.),

− system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych.

- newsletter – możliwość tworzenia mailingu w trybie HTML, edycja w edytorze WYSIWYG, dowolna ilość baz mailingowych, wygląd komunikatów newslettera musi odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, możliwość dopisywania użytkowników

e) strona internetowa zostanie zainstalowana na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę

f) parametry serwera do obsługi strony internetowej projektu:

- nie limitowany transfer danych

- miejsce wystarczające do zamieszczenia wszystkich niezbędnych informacji publikowanych na stronie projektu

-  zarządzana kopia zapasowa minimum 3 dni wstecz (kopia plików umieszonych na serwerze oraz bazy danych systemu CMS)

g) na dostarczony serwer z umieszczoną stroną internetową Zamawiający przekieruje subdomenę z głównej domeny zamawiającego malkiniagorna.pl

h) strona internetowa musi spełniać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 526). WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA (z załącznika nr 4 do rozporządzenia) oraz W3C

Część 2. Zapełnienie treścią i aktualizacja strony internetowej projektu,

- publikowanie materiałów na stronie internetowej, powierzonych przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od przesłania materiałów.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Do oferty należy załączyć min. 3 referencje dotyczące przedmiotu zamówienia z podaniem adresów internetowych zaprojektowanych, wykonanych i wdrożonych stron internetowych.

 

V. Miejsce oraz termin złożenia ofert

Oferty należy składać do dnia 18 września 2014r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres

e-mailowy: aplawski@malkiniagorna.pl ,osobiście lub pocztą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1 07-320 Małkinia Górna pok nr 10. W tytule wpisując Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej– oferta na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej Projektu (liczy się data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin realizacji zamówienia

Część 1.  do 30 września 2014r.

Cześć 2. do 30 września 2015 r.

 

VII. Kryteria oceny złożonych ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów Cena ofertowa - 100%

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom na adres podany w ofercie drogą elektroniczną i pocztą w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęci żadnej z ofert bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Małkinia Górna informację o wyborze Wykonawcy.

 

IX. Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail:

aplawski@malkiniagorna.pl w tytule wpisując Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej– oferta na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej Projektu

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2. Projekt umowy,
  3. Załącznik nr 3. Protokół odbioru.

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-09-11 08:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-11 08:39:25)
 
 
ilość odwiedzin: 3092235

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X