☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostarczenie tabliczek informacyjnych dot. projektu p.n. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domow

INW.271.11.2014

Małkinia Górna dnia 03.09.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie tabliczek informacyjnych dot. projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. (art.4 pkt 8 ustawy).

 Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel/fax 029 644 80 00

www.malkiniagorna.pl

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie  4 szt. tabliczek informacyjnych do oznakowania biura projektu oraz 3 Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez  udostępnienie Internetu  90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Wszystkie materiały promocyjne muszą zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi                        w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE tj.: „PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013 DLA BENEFICJENTÓWI INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU”.

http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty.pdf

W cenę artykułów należy wliczyć koszty ich dostarczenia/przesyłki do Zamawiającego/ Urzędu Gminy Małkinia Górna

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Materiały promocyjne po uprzednim zaakceptowaniu wzorów przez Zamawiającego, zostaną przygotowane przez wybranego Wykonawcę w ciągu 14 dni od podpisania umowy                         na wykonanie zamówienia.

INFORMACJE PODMIOTOWE

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym w rozumieniu               art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), które w szczególności:

- pełnią wobec Zamawiającego funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy zamówienia,                          w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa                            lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie kryteriów:

- kryterium 100% - najniższa cena.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W:

Sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w terminie do dnia 11.09.2014 r. do godziny 12:00 W przypadku przesyłki listownej liczy się termin wpłynięcia do Siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zostać przedstawiona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób: Oferta na „Dostarczenie tabliczek informacyjnych dot. projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”

OSOBA DO KONTAKTÓW

Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela Adam Pławski tel. 29 644 29 85, Urszula Rytel tel: 29 644 29 87

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-09-03 09:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-03 09:25:11)
 
 
ilość odwiedzin: 3101746

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X