☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Remontu budynku świetlicy we wsi Glina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Remont budynku świetlicy we wsi Glina
Numer ogłoszenia: 184389 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku świetlicy we wsi Glina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem zamówienia: 1.Roboty budowlane: 1.1. Dach : wymiana pokrycia dachu na blachodachówke z zastosowaniem folii dachowej, konrłat , łat z drewna iglastego impregnowanego. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej , rynny dachowe i rury spustowe PCV , odprowadzenie wód opadowych na własną działkę. Od strony dz. nr. 541 (elewacja północna ) płotek p.śniegowy stalowy systemowy w kolorze pokrycia. 1.2. Stolarka okienna i drzwiowa : istniejące okna drewniane wymienić na PVC w kolorze białym , 5-cio lub 6-ciow komorowe , szklenie 4/16/4 mm o wsp. U <=0,9 W/(m2 K) , stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi stalowe ocieplane o wsp. U<=2,6 W/(m2 K) , stolarka wewnętrzna drzwi okleinowe z regulowanymi ościeżnicami. Od str. działki nr 149/2 ( elewacja wschodnia ) wykuć istniejące drzwi , a otwory zamurować. Wymiana istniejącej stolarki bez powiększania otworów. Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu, zewnętrzne z blachy powlekanej. Nad drzwiami wejściowymi daszki z poliwęglanu półokrągłe w ramie stalowej malowanej proszkowo. 1.3. Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej lekko mokrej z wyprawą elewacyjną akrylową , cokół tynk mozaikowy. Docieplenie cokołu grubość 10 cm styropianem EPS 100-038, a od str. dz. nr 149/2 (elewacja wschodnia ) i od strony dz. nr. 541 ( elewacja północna wełna mineralna twarda gr. 10 cm. Ściany powyżej cokołu z materiałów jak cokół lecz grubości 12 cm i styropian odm. EPS 70-040. W elewacji południowej opaska z kostki betonowej gr. 6 cm i szer. 1,00 m , w elewacji zachodniej szerokości 0,50 m , chodnik do granicy działki dł. 4,80 m i szerokości 1,50 m, zakończenie opasek i chodnika obrzeżami betonowymi kolorowymi 100x20x6 cm. 1.4. Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego gr. 12 cm łazienki dla niepełnosprawnych i przesunięcie istniejącej między wejściem a zapleczem o 57 cm w celu wygospodarowania ściany jako szatnia z wieszakami 1.5. Wykończenie sufitów i ścian : sufity we wszystkich pomieszczeniach podwieszane z profili ocynkowanych , pokrycie panele PCV typu siding w kolorze białym, ocieplone wełną mineralną gr. 20 cm z zastosowaniem folii PE pod wełną. Ściany w łazience dla osób niepełnosprawnych do pełnej wysokości z płytek glazurowanych , na zapleczu fartuch z płytek 80+2,00i wys. 2,00 m. Ściany w pozostałych pomieszczeniach: do wysokości 1,50 m od posadzek : tynk mozaikowy, powyżej malowanie farbami lateksowymi. Przed przystąpieniem do malowania i okładania ścian, istniejące należy poprostować tynkiem gipsowym i wykonać 1-warstwowe gładzie gipsowe. Na nowych ściankach tynk cementowo-wapienny kat. II i gładź gipsowa 1.6. Wentylacja grawitacyjna: ze względu na brak wentylacji pomieszczeń zaprojektowano wentylację grawitacyjną z rur PCV z wykonaniem ponad dach i zakończone wywiewkami PVC, oraz kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach. W sali głównej 3 wentylacje z rur fi 160 mm, w pozostałych pomieszczeniach po 1 z rur PCV fi 110 mm. 1.7. Podłoża i posadzki, różnica poziomów istniejące posadzki drewnianej na Sali w stosunku do innych pomieszczeń wynosi +55 cm , docelowo będzie na poziomie posadzki istniejących sanitariatów , w związku z tym należy zerwać posadzkę drewnianą w sali , a w wejściu z szatnią , zapleczem i planowaną łazienką posadzkę betonową , nadmiar gruntu usunąć z budynku i wywieść. Istniejący grunt zagęścić i wykonać : podkład z betonu C8/10 gr. 8 cm , izolację p.wilgociową z papy izolacyjnej i folii izolacyjnej gr. 0,3 mm , izolację termiczna ze styropiany EPS 100-038 gr. 10 cm , folia izolacyjna gr. 0,3 mm na styropianie , warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 60 mm dozbrojone siatką stalową zgrzewaną fi 1,4-2,00 mm. Posadzka docelowa z płytek gres nieśliskich , w łazience dla osób niepełnosprawnych typowo antypoślizgowa. Cokoliki z płytek gres wys. 6-8 cm. W progach drzwiowych i na sali poprzecznie dylatacje poprzez nacięcie podłoża i posadzki , wypełnić materiałem elastycznym np.: silikonem :Silkit i zamontować listwy mosiężne płaskie 1.8. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych : bezpośrednio z poziomu kostki , wewnątrz budynku jeden poziom i bez progowo. Łazienka dla niepełnosprawnych , przy umywalce i wc po dwa uchwyty podnoszone . 2. Roboty elektryczne: 2.1.Instalacja oświetlenia: Demontaż starych aluminiowych przewodów zasilających i lamp oświetleniowych z wyłącznikami. Montaż nowych przewodów miedzianych, przełączniki pt, jako oświetlenie w sali lampy typu ORO 418 z rastrami 4x18 W IP-20 , w pozostałych pomieszczeniach świetlówkowe OPK-220 (2xTLD 18/20W) IP 54. Nad wszystkimi drzwiami oprawy pitogramowe ( ewakuacyjne ) 1h , dodatkowo w sali w 2 kpl. W pozostałych po jednej oprawy z modułem awaryjno-użytkowym , czas świecenia 3 h. 2.2. Instalacja gniazd wtykowych 230V Demontaż jw. Montaż nowych przewodów miedzianych i gniazd wtykowych podwójnych z uziemieniem. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć stosować hermetyczne Całość instalacji jako pod tynkową. 2.3. Grzejniki elektryczne typu EPX konwektor z termostatami elektronicznymi. Wykonanie robót elektrycznych należy powierzyć osobie posiadającej stosowne uprawnienia. 3 Roboty sanitarne: 3.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna Istniejące sanitariaty bez zmian. W łazience dla osób niepełnosprawnych zamontować umywalkę profilowaną i baterię bezdotykową , na zapleczu zlewozmywak 2-komorowy na szafce i barię zlewozmywakową. Ciepła woda użytkowa z termy elektrycznej V=50 dcm3 .Instalację wody wykonać z rur PP w bruzdach , poprzez wstawienie trójnika w istniejący rurociąg. Wszystkie rurociągi zaizolować otuliną PE. Instalacja kanalizacji z rur PCV fi 110 pod posadzką i fi 50 jako podejścia do przyborów w bruzdach. Odprowadzenie ścieków do istniejącego bezo odpływowego zbiornika ścieków, poprzez wstawienie trójnika PCV 110/110/110 m w istniejący rurociąg. UWAGI KOŃCOWE Wszelką kolorystykę (malowanie i wykończenie sufitów i ścian , kolor podłóg , pokrycia dachowego , elewacji ) przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inwestorem. Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne i higieniczne, dopuszczające do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Państwowymi i Branżowymi Normami Budowlanymi , projektem i przedmiarem robót. Roboty ulegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru dla Inwestora. 4. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach 9-15 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.. 3. Rozwiązania równoważne - jeżeli dotyczy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych takich samych lub zbliżonych, przy czym nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty mogą być opiniowane przez autora dokumentacji projektowej. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć, z zastrzeżeniem ww. regulacji, urządzeń i materiałów gwarantujące realizację robót zgodnie z wydaniem pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.33.12.10-1, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.31.51.00-9, 45.33.00.00-9, 45.11.12.20-6, 45.31.51.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Tak, 4 400,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, zgodne z zakresem remontu budynków przynajmniej jedno ze zrealizowanych robót powinno być o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jedną osobą będącą Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków potencjału technicznego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagana jest wykazanie przez Wykonawcę: Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 150 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ), Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców działających wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe przekazanie terenu budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego Zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1-8

Załącznik nr 9 - Opis tech. remontu bud świetlicy w Glinie

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót Remont budynku świetlicy we wsi Glina.

Załącznik nr 11 - STWIORB Remont bud  świetlicy wiejskie we wsi Glina

Załącznik nr 12 - Rys nr 1. Świetlica w Glinie świetlica inwentaryzacja

Załącznik nr 13 - Rys nr 2. Świetlica w Glinie świetlica inwentaryzacja

Załącznik nr 14 - Rys nr 3 Świetlica w Glinie świetlica stan planowany

Załącznik nr 15 - Rys nr 4 Świetlica w Glinie świetlica stan planowany

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-08-28 11:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-08-28 11:59:32)
 
 
ilość odwiedzin: 3095296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X