☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na rozpoczęcie projektu p.n. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez u

INW.271.07.2014

Małkinia Górna dnia 21.08.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego
w prasie lokalnej na rozpoczęcie projektu p.n. „
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. (art.4 pkt 8 ustawy).

 

 Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel/fax 029 644 80 00

www.malkiniagorna.pl

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na rozpoczęcie projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

1) Artykuł ma być zamieszczony do 12 września 2014 r. w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2) Artykuł ma mieć charakter ramkowy/modułowy, min.8 modułów,

3) Artykuł ma zostać zamieszczony w pełnym kolorze,

4) Artykuł ma zostać zamieszczony na stronie ogłoszeniowej,

5) Zaprojektowanie layoutu artykułu, z uwzględnieniem:

 - logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG,

6) Treść artykułu w załączniku nr 4,

Warunek konieczny: artykuł promocyjny musi odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”  dostępnym na stronie:

http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty.pdf

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 8 września 2014 roku.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna składać się z:

  1. Wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,
  3. Oferta ma być napisana w języku polskim oraz czytelnie.
  4. Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
  • Przesłać na adres e-mail: aplawski@malkiniagorna.pl

2)      Ofertę należy dostarczyć do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

Zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej  w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”.

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBA DO KONTAKTÓW

Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela Adam Pławski tel. 29 644 29 85, Urszula Rytel tel: 29 644 29 87

 

Zapytanie ofertowe raz z załącznikami

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-08-21 10:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-08-21 10:55:43)
 
 
ilość odwiedzin: 3097538

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X