☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Małkinia Górna: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie
Numer ogłoszenia: 175565 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kańkowo, na działce nr ew. 1219, obręb Kańkowo, gm. Małkinia Górna. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: Branża architektoniczno - konstrukcyjna - prace przygotowawcze, przejęcie oznakowanie i ogrodzenie placu budowy - roboty rozbiórkowe, - roboty blacharskie, - roboty instalacyjne, - roboty tynkowe i okładzinowe, - roboty posadzkarskie, - roboty malarskie i impregnacyjne, - remont dachu, - przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. - demontaż i montaż infrastruktury technicznej, - montaż zbiorników retencyjnych - demontaż i montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekł Branża elektryczna: - montaż złącza kablowego z wył. gł. prądu, - linie zasilające rozdzielnię RG i Agregat prądotwórczy, - instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, - instalację gniazd wtyczkowych, - ochrona przeciwporażeniowa, - ochrona przepięciowa, - tablice rozdzielcze, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalację odgromową, - instalację monitoringu systemu pracy urządzeń, - instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu, Branża sanitarna: - demontaż poprzez pocięcie i wywiezienie 3 szt. odżelaziaczy D=1400 mm, 2 szt. Hydroforów poj. 6000 l każdy; demontaż 2 szt. kompresorów olejowych, 1 szt. chlorator, 3 szt. zlew, 1 szt. miska ustępowa, armatura i rurociągi technologiczne i sanitarne, 1 szt. zbiornik na ścieki z kręgów betonowych, demontaż rurociągu wodociągowego Ø150 w obrębie działki nr ew. 1219 - montaż zbiornika PEHD poj. 3 m3 na ścieki bytowo-gospodarcze - montaż technologii uzdatniania wody wg projektu technologicznego SUW. - montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej wraz z infrastruktura towarzyszącą - montaż rurociągu wodociągowego od SUW do sieci wodociągowej wraz z wpięciem - montaż zestaw pompowy (II stopień) wraz z armaturą - montaż chloratora - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów sanitarnych2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach 9-59 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. 3. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza umieszczenie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych takich samych lub zbliżonych, przy czym nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty mogą być opiniowane przez autora dokumentacji projektowej. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć, z zastrzeżeniem ww. regulacji, urządzeń i materiałów gwarantujące realizację robót zgodnie z wydaniem pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.31.20-9, 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.25.21.26-7, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.23.13.00-8, 45.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Tak, 35 000,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia przynajmniej jedno ze zrealizowanych robót powinno być o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jedną osobą będącą Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków potencjału technicznego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy

 • Wymagana jest wykazanie przez Wykonawcę: a. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych oraz b. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 złotych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ), Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców działających wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe przekazanie terenu budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego Zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie treści SIWZ 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

SIWZ wraz z załącznikami 1-8

Załącznik nr 9 Przedmiar archit – konst

Załącznik nr 10 Przedmiar elektrycz

Załącznik nr 11 Przedmiar sanitar

Załącznik nr 12 arch - konst Opracowanie

Załącznik nr 13 arch - konst rys. 1 PZT

Załącznik nr 14 arch - konstr rys. 2

Załącznik nr 15 arch - konstr rys. 3

Załącznik nr 16 arch - konstr rys. 4

Załącznik nr 17 arch - konstr rys. 5

Załącznik nr 18 arch - konstr rys. 6

Załącznik nr 19 arch - konstr rys. 7

Załącznik nr 20 arch - konstr rys. 8

Załącznik nr 21 arch - konstr rys. 9

Załącznik nr 22 arch - konstr rys. 10

Załącznik nr 23 arch - konstr rys. 11

Załącznik nr 24 arch - konstr rys. 12

Załącznik nr 25 arch - konstr rys. 13

Załącznik nr 26 arch - konstr rys. 14

Załącznik nr 27 arch - konstr rys. 15

Załącznik nr 28 arch - konstr rys. 16

Załącznik nr 29 arch - konstr rys. 17

Załącznik nr 30 arch - konstr rys. 18

Załącznik nr 31 arch - konstr rys. 19

Załącznik nr 32 arch - konstr rys. 20

Załącznik nr 33 arch - konstr rys. 21

Załącznik nr 34 arch - konstr rys. 22

Załącznik nr 35 arch - konstr rys. 23

Załącznik nr 36 arch - konstr rys. 24

Załącznik nr 37 arch - konstr rys. 25

Załącznik nr 38 arch - konstr rys. 26

Załącznik nr 39 arch - konstr rys. 27

Załącznik nr 40 arch - konstr STWiOR

Załącznik nr 41 elektrycz Opracowanie

Załącznik nr 42 elektrycz rys_1

Załącznik nr 43 elektrycz rys_2

Załącznik nr 44 elektrycz rys_3

Załącznik nr 45 elektrycz rys_4

Załącznik nr 46 elektrycz rys_6

Załącznik nr 47 elektrycz rys_7

Załącznik nr 48 elektrycz  0._Specyfikacja_techniczna_opis_-_01-2013_-_Malkinia_Gorna

Załącznik nr 49 sanitarna opis techniczny

Załącznik nr 50 sanitarna projekt technologiczny

Załącznik nr 51 sanitarna rys. 1

Załącznik nr 52 sanitarna rys. 2

Załącznik nr 53 sanitarna rys. 3

Załącznik nr 54 sanitarna rys. 4

Załącznik nr 55 sanitarna rys. 5

Załącznik nr 56 sanitarna rys. 6

Załącznik nr 57 sanitarna rys. 7

Załącznik nr 58 sanitarna rys. 8

Załącznik nr 59 sanitarna STWiOR

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-07-22 11:02:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-05 09:24:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3101250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X