☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Grafika zawierająca herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku: Opiekuna beneficjentów stanowisko ds. monitoringu realizowane w gospodarstwach domowych w projekcie pn. \\

Małkinia Górna dnia 21.07.2014.

Gmina Małkinia Górna składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku: Opiekuna beneficjentów stanowisko ds. monitoringu realizowane w gospodarstwach domowych w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie umowy POIG. POIG.08.03.00-14-323/13-00.

I.    Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług na stanowisku w projekcie pn. Opiekuna beneficjentów stanowisko ds. monitoringu realizowane w gospodarstwach domowych w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w tym w szczególności:

- prowadzenie działań zaplanowanych w projekcie, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, z zawartą umową o dofinansowanie Projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i unijnymi,

- raportowanie cykliczne z przebiegu projektu,

- kontrola beneficjentów ostatecznych, użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

- wyjazdy kontrolne do beneficjentów,

- opracowanie, przygotowanie i gromadzenie dokumentacji niezbędnej do kontroli i monitorowania Beneficjentów na każdym etapie projektu w swoim zakresie.

W celu właściwej realizacji projektu wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywa wykonawca

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę stałego kontaktu (telefoniczny, poczta elektroniczna, osobisty) z przedstawicielami Zamawiającego, w celu efektywnego monitorowania postępu realizacji projektu oraz uzgadniania niezbędnych kwestii.

W trakcie realizacji zamówienia wymagana jest obecność wykonawcy w gospodarstwach domowych (90 gospodarstw domowych x 2 wizyty w roku) – 1 wizyta dla każdego gospodarstwa domowych. 30 godzin/ m-c. Wykonawca będzie dostępny przynajmniej 1 raz w tygodniu przez 1 godziny w czasie i miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie częściej obecny w siedzibie Zamawiającego

III.   Planowany termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu. Planowany termin finansowego zakończenia projektu:
30 września 2015 roku.

IV.   Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a)     doświadczenie w administracji samorządowej w ramach systemu pomocy społecznej,

b)    znajomość przepisów związanych z systemem pomocy społecznej w tym pieczy zastępczej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,,

c)   doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z unii Europejskiej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) samodzielność i dobra organizacja pracy

e)  umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod

presją czasu, mobilność.

2. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali oferenci:

1. Którzy wykonując jakiekolwiek zlecenia narazili swojego zleceniodawcę na szkodę poprzez nie wykonanie zlecenia lub wykonanie go w sposób nienależyty;

2. W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3. Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

a. Spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

b. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

c. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

d. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e. Podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

V.     Kryteria wyboru oferty:

1.   Cena brutto –  100%

2.   Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który spełnia wymogi określone w  zapytaniu ofertowym i który zaproponuje najniższą cenę brutto.

3.   Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie bip.malkiniagorna.pl

VI.   Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa r. 28.07.2014 roku o godz. 12.00.

Oferty wraz z załącznikami i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym należy składać wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pokój nr 1,0 bądź za pośrednictwem poczty/kuriera, adres jw., z dopiskiem „oferta-rekrutacja-8.3. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć oryginały i/lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie/wersje elektroniczne/skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Gminę Małkinia Górna po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

6. Oferta winna być podpisana przez składającego ofertę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania składającego ofertę nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.

7. Wszystkie dołączone kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis składającego ofertę muszą być umieszczone na każdej stronie kserokopii dokumentu (zawierającej treść).

8. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką.

9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

10.  Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

11.  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych

12.  Ofertę należy złożyć w PLN.

13.  Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych

VII. Pozostałe informacje

1.  Osoba do kontaktu: Adam Pławski, wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres  email: aplawski@malkiniagorna.pl

2.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

3.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

6.  W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, tak aby można było porównać co najmniej 2 ważne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert w ww. przedłużonym terminie, dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. O powyższym Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie w/w informacji na stronie bip.malkiniagorna.pl

7.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

 

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia wraz z drukiem oferty oraz wzorem umowy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-07-21 11:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-07-21 11:25:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3235432

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X