☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,  poz. 1821 z późn. zm.).
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Dokumenty:
- osoba fizyczna – INRL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i o lasach ( załącznik Nr 1do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015r.),Wymagany
- osoba prawnaDL-1 Deklaracja na podatek leśny ( załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015r.),Wymagany

Jednostka odpowiadająca:
Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 8, tel. 29 644 29 77


Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności:
Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.

Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.

Wytworzył:
Agata Sadowska
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-12-23 09:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-12-20 14:27:40)
 
 
ilość odwiedzin: 3102717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X