☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny

Dokumenty:

- osoby fizyczneINRL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach ( załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015r.), Wymagany
- osoby prawneDR-1 Deklaracja na podatek rolny ( załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015 r.)Wymagany

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm ).
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019

Jednostka odpowiadająca:
Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 8, tel. 29 644 29 77


Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub z innego tytułu prawnego.

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.

Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.


 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt.

Wytworzył:
Agata Sadowska
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-12-23 09:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-12-20 14:28:03)
 
 
ilość odwiedzin: 3099758

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X