☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej.

                                                                           Małkinia Górna, 2.12.2013 r.

         WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA

 

działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.))

 

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej

 

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z gminy Małkinia Górna.

II. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania (dotacja) muszą być wydatkowane do dnia określonego w umowie i nie mogą być przeznaczane na pokrycie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.

2.  Środki nie wydane lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.

3. Dotacje będą przekazywane na podstawie umowy określającej zasady finansowania zadania, kontroli jego przebiegu, jak również udokumentowania jego realizacji.

4. Organizacja może złożyć jedną ofertę i otrzymać jedną dotację na realizację zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
  1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.
  1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6, poz. 25).

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2013 roku w godz. od 800 do 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1.

2. 1. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres  rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzącego z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. 2. Oferta składana jest zgodnie z wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6, poz. 25).

Wzór oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malkiniagorna.pl i w Referacie Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Kadr (pokój nr 9).

2. 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać listownie z adnotacją "Oferta na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Małkinia Górna - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z gminy Małkinia Górna.

2. 4. Oferty muszą być wypełnione czytelnie, zgodnie z obowiązującym wzorem wraz  z wymaganymi załącznikami zaopatrzone w pieczęcie nagłówkowe podmiotu oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania.

2. 5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia.

2. 6. Składający oferty mogą być proszeni o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

2. 7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt V 2.1 niniejszego ogłoszenia,

2) dołączenie aktualnego (okres ważności wynosi 3 miesiące) odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

2. 8. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 2. 9. Propozycje co do wyboru oferty przedstawia komisja konkursowa.

2.10. Wójt Gminy zatwierdza wybór oferty dokonany przez komisję konkursową lub w przypadku braku akceptacji nakazuje powtórzenie procedury wyboru.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne

oraz uwzględnia się:

1) planowany przez podmiot uprawniony udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

2) planowany przez podmiot uprawniony wkład rzeczowy i osobowy,

3) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotu uprawnionego, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malkiniagorna.pl i na stronie  internetowej Urzędu Gminy:  www.malkiniagorna.pl.

3. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawiera się umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym podmiotem uprawnionym.

VII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII. od 2006 roku zadanie tego samego rodzaju było realizowane przy udziale podmiotu uprawnionego jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału w Warszawie ul. Kredytowa 1A.

         Wysokość udzielonej dotacji  w poszczególnych latach wynosiła:

                            2006 r                  - 57 824 zł

                            2007 r                  - 57 824 zł

                            2008 r.                 - 70 000 zł

                            2009 r.                 - 70 000 zł

                            2010 r.                 - 75 000 zł

                            2011 r.                 - 75 000 zł

                            2012 r.                 - 80 000 zł

                            2013 r.                 - 80 000 zł.

 

                                                                                              Wójt

                                                                           mgr inż. Marek Kubaszewski

Wzór oferty realizacji zadania publicznego na rok 2014

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-12-03 16:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-12-04 12:40:51)
 
 
liczba odwiedzin: 3368433

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X