☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

edycja elementu menu Przetarg nieograniczony dot Zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka

 


Małkinia Górna: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka
Numer ogłoszenia: 205271 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem pomocy dydaktycznych, materiałów dla sześciu szkół podstawowych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z rodzajem i ilością asortymentu stanowiący przedmiot dostawy zawarto w załącznikach nr 7 (dot. części zamówienia nr 1-18) i nr 8 (dot. części zamówienia nr 19) do SIWZ. Informacje dotyczące części nr 1-18: Wszystkie objęte przedmiotem zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część lub całość nie może być wcześniej używana, oraz winny być dopuszczone do użytkowania przez dzieci i spełniać wymagania obowiązujących norm. Produkty, które tego wymagają powinny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zastosowane w niniejszej SIWZ wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były sporządzone w języku polskim. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostarczone materiały dydaktyczne muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu, w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone materiały dydaktyczne zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce oddzielnie (w terminie nie później niż do 30 listopada 2013 r.). Z odbioru sporządzane będą protokoły odbioru jakościowo-ilościowe, w których zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanych materiałów. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych (do siedziby poszczególnych szkół), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 (lub innych wcześniej ustalonych), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym. Pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do 6 szkół podstawowych z terenu gminy Małkinia Górna, tj. do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 - SP nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 - SP nr 2, Szkoły Podstawowej w Prostyni - SP Prostyń, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - SP Kiełczew, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie - SP Glina, Szkoły Podstawowej w Orle - SP Orło, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby pomoce dydaktyczne były dostarczane jednorazowo w całości (zgodnie z daną częścią zamówienia określoną w punkcie 3.5. SIWZ) i zawierały wszystkie elementy wchodzące w skład danej części. Informacje dotyczące części nr 19 (sprzęt elektroniczny), który ma być dostarczony w terminie nie później niż do 30 listopada 2013 r.: Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie materiałów informacyjnych producenta potwierdzających, że wszystkie parametry oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem są zgodne z wymaganiami Zamawiającego podanymi w SIWZ (parametry oferowanego sprzętu nie mogą być niższe niż podane przez Zamawiającego). Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7, nr 8 do SIWZ), użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oferowanego sprzętu na etapie badania i oceny ofert. Przez produkt równoważny dla opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami, oprogramowaniem) zamawiającego, działającymi w środowisku Microsoft Windows, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej. Przez normę jakościową równoważną Zamawiający rozumie taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach wraz z pełną dokumentacją i nośnikami z oprogramowaniem oraz kompletem materiałów. Wymagany minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy (dla części nr 1-18) i 24 miesiące na każde urządzenie (z części nr 19)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.42.00.00-8, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 37.31.00.00-4, 42.99.42.30-1, 38.51.00.00-3, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 38.65.21.00-1, 32.33.16.00-8, 38.65.10.00-3, 32.34.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. umowy, faktury + uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych, referencje, opinie, itp.) - od co najmniej 2 odbiorców zgodnie z złącznikiem nr 3.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia sportowe - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.42.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia przyrodnicze - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 38.51.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczne - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 42.99.42.30-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 49.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia matematyczne - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia sportowe - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia techniczne - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.31.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia teatralne - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.42.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - SP Kiełczew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.31.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna - SP Kiełczew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.42.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia matematyczno-przyrodnicze - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 38.51.00.00-3, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia matematyczno-przyrodnicze - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 38.51.00.00-3, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.31.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: pomoce dydaktyczne (sprzęt elektroniczny) dla 5 szkół podstawowych z terenu gminy Małkinia Górna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt elektroniczny tj.: 4 komputery przenośne z oprogramowaniem, 1 projektor multimedialny, 1 zestaw nagłaśniający ze statywami, 1 drukarka laserowa, 1 aparat cyfrowy, 4 radiomagnetofony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 38.65.21.00-1, 32.33.16.00-8, 38.65.10.00-3, 32.34.24.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia cz. 1-18

Załącznik nr 8 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia cz. 19

załącznik nr 9 do SIWZ - oferta cz. 1

załącznik nr 10 do SIWZ - oferta cz. 2

załącznik nr 11 do SIWZ - oferta cz. 3

załącznik nr 12 do SIWZ - oferta cz. 4

załącznik nr 13 do SIWZ - oferta cz. 5

załącznik nr 14 do SIWZ - oferta cz. 6

załącznik nr 15 do SIWZ - oferta cz. 7

załącznik nr 16 do SIWZ - oferta cz. 8

załącznik nr 17 do SIWZ - oferta cz. 9

załącznik nr 18 do SIWZ - oferta cz. 10

załącznik nr 19 do SIWZ - oferta cz. 11

załącznik nr 20 do SIWZ - oferta cz. 12

załącznik nr 21 do SIWZ - oferta cz. 13

załącznik nr 22 do SIWZ - oferta cz. 14

załącznik nr 23 do SIWZ - oferta cz. 15

załącznik nr 24 do SIWZ - oferta cz. 16

załącznik nr 25 do SIWZ - oferta cz. 17

załącznik nr 26 do SIWZ - oferta cz. 18

załącznik nr 27 do SIWZ - oferta cz. 19


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-10-04 13:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-10-04 14:12:01)
 
 
ilość odwiedzin: 3097454

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X