☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostarczenie tablic informacyjnych w ramach RPO WM 2007 - 2013 działanie 4.1.

Małkinia Górna dnia 29.08.2013

Gmina Małkinia Górna,

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu Aktywizacja społeczno - gospodarcza Gminy Małkinia Górna poprzez rozwój infrastruktury technicznej – rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonanie 2 szt. i dostawa tablic informacyjnych dla przedmiotowego projektu. Jedna tablica z montażem naściennym, druga tablica montowana na słupkach.

Tablice powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

1.2. Parametry techniczne tablicy: Wymiar tablicy nie powinien być mniejszy niż 1 m (szerokość) x 0,70 m (wysokość).

Układ tablicy informacyjnej:

  • nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

  • środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

  • Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

2. Przed wykonaniem tablicy opracowany projekt graficzny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. W proponowanej cenie Wykonawca powinien uwzględnić koszt zmodyfikowania informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej w okresie trwałości projektu.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2013 r.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Podana przez Wykonawcę cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.

6. Wykonawca musi stosować się do wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Link do Wytycznych.... http://rpo.mazowia.eu/dokumenty-i-wytyczne/

6. Sposób przygotowania oferty cenowej:

6.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę zadania.

6.2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

6.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

6.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

6.5. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

6.6. Do oferty należy załączyć, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

7. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: do 06.09.2013 r. (do godz. 12.00) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 10). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

8. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

9. Ocena złożonych ofert cenowych zostanie dokonana w dniu 06.09.2013 r. o godz. 12:15

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji

11. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem graficznym i drukiem oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-08-29 12:13:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-08-29 12:16:05)
 
 
ilość odwiedzin: 3101334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X