☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.
Numer ogłoszenia: 138173 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budynek Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej jest budynkiem jednokondygnacyjnym,a w części dwukondygnacyjnym. Stropodach pokryty papą termozgrzewalną , obróbki ogniomurów i styki stropodach - ściana z blachy ocynkowanej. Kominy ponad dachem z cegły silikatowej 1NF, pokryte nakrywami żelbetowymi. Wywiewki kanalizacyjne z rur żeliwnych fi 80 mm . Zwody poziome instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego. Odprowadzenie wód deszczowych : wyrobione spadki w pokryciu do rur spustowych. Dookoła budynku na styku dach-ściana , atrapa z płyt azbestowo-cementowych falistych na łatach drewnianych 1. Izolacja cieplna powierzchni poziomych stropodachów wykonywana granulatem z wełny mineralnej -Granulat do ocieplania stropodachów o grubości 20 cm metodą wdmuchiwania : Wycięcie niezbędnej ilości otworów w płytach korytkowych łącznie z zerwaniem w tym miejscu pap , wywiezienie i utylizacja papy oraz gruzu. Wdmuchanie granulatu ze sprawdzeniem równomiernej grubości. Zaślepienie otworów blachą grubości min. 3 mm lub klinami betonowymi. Pokrycie deklowania papą termozgrzewalną. Naprawa po uszkodzeniach powstałych w procesie technologicznym. Sporządzenie protokołu odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru lub komisji powołanej przez Zamawiającego. Wstawienie niezbędnej ilości kominków wentylacyjnych PVC fi 50-75 mm dla wentylacji przestrzeni wraz z obróbką. 2. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe zgrzewalną polimerowo -asfaltową w/krycia PV 250 S5 GR. 5,2 mm, wraz z obróbkami : Poprzecinanie istniejący pęcherzy powietrza w istniejącym pokryciu dachowym z zakitowaniem uszkodzeń. Pokrycie papą 1 warstwowo PV 250 S5 GR. 5,2 mm z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym . Wstawienie kominków wentylacyjnych PVC do papy w ilości 50-70 szt. /50 m2 pokrycia . Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej odm. jak pokrycie boków ogniomuru do pełnej wysokości , styki dach części niższej-ściana części wyższej do wysokości 20 cm , zakończenie paskiem z blachy ocynkowanej z wcięciem w ścianę , uszczelnieniem silikonem dekarskim i zamocowaniem blachy kołkami rozporowymi. Istniejące obróbki ogniomurów ( bez ogniomurów na styku z płytami azbesto-cementowymi : w/ g oddzielnego opracowania ) pomalować farbą chlorokauczukową minim. 2-krotnie z oczyszczeniem podłoża. 3. Remont kominów ponad dachem: Oczyszczenie istniejących nakrywa żelbetowych kominów, uzupełnienie uszkodzeń betonem i pokryć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Ściany kominów ponad dachem : wymienić uszkodzone cegły , wykonać tynk, zagruntować roztworem asfaltowym i obrobić papą jak pokrycie. Boczne wyloty kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć :ramy z płaskownika 25*3 wypełnione siatką ocynkowaną o oczkach max. 10x10 mm , mocowane na kołki rozporowe fi 8 mm z wkrętami (6 szt/1 ramę) umożliwiające demontaż i powtórny montaż dla sprawdzeniu przewodów wentylacyjnych. Ponadto należy pomalować wszystkie rury kanalizacyjne farbą chlorokauczukową , wyloty zabezpieczyć wywiewkami wentylacyjnymi. Wentylatory stalowe dachowe również pomalować farbą chlorokauczukową z uprzednim oczyszczeniem. 4. Wymiana pokrycia atrapy z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną trapezową. Demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z ich utylizacją. Demontaż łat drewnianych (łaty do dyspozycji Inwestora ). Impregnacja grzybobójcza istniejących krokwi i murłat minimum 2-krotnie, nabicie na istniejące krokiewki - co drugą desek impregnowanych 12x0,38 cm (na narożne wszystkie) w celu wzmocnienia konstrukcji, zamocowanie na krokwiach folii dachowej wiatroszczelnej z przybiciem kontrłat 19x50 mm , Przybicie łat 50x25 mm impregnowanych , montaż blachy powlekanej trapezowej T35 grubości minimum 0,50 mm wraz z nową obróbką z blachy powlekanej koszy i naroży. Pozostałą obróbkę należny pomalować farbą chlorokauczukową minimum 2-krotnie w kolorze pokrycia z uprzednim oczyszczeniem. 5. Docieplenie ścianek kolankowych ( ścianki pionowe między stropodachem a wymienianym pokryciem ) Zmyć , oczyścić i zagruntować powierzchnię. Przykleić wełnę mineralną grubości 100 mm , przymocować dyblami do ściany , wtopić siatkę z włókna szklanego . Uwaga : grunty , kleje do wełny i siatki , siatkę oraz kołki ( dyble ) dostarcza Inwestor. Docieplenie te będzie nie widoczne , w związku z tym nie planuję się wyprawy elewacyjnej. Siatkę z klejem należy tylko zagruntować. Szczegółowy zakres robót w przedmiarach i STWiOR. Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne i higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej-Ośrodki Zdrowia Wełnę mineralną dostarcza Zamawiający 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach 7-11 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.26.26.60-5, 45.45.00.00-6, 45.26.21.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Tak. 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty o wartości minimum 200.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy oraz osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi wymagane uprawnienia, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe przekazanie terenu budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego Zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót docieplenie stropodachu

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót Wymiana pokrycia atrapy z płyt azbestowo-cementowych i docieplenie ścianek kolankowych

Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne remont pokrycia dachu z dociepleniem stropodachu

Załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wymiana pokrycia atrap z płyt azbest cementowych i ocieplenie ścianek kolankowych

Załącznik nr 11 – Rockwool Granrock_wytyczne 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-07-09 15:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-07-09 15:04:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3101798

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X