☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Małkinia Górna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA.
Numer ogłoszenia: 98387 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000541701, NIP 759-10-16-225 - Urząd Gminy - Ochotnicze Straże Pożarne: 1. Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 2. Prostyń 3. Kańkowo 4. Błędnica 5. Glina 6. Grądy 7. Treblinka 8. Zawisty Podleśne 9. Daniłówka I 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna; Prostyń 144, 07-319 Małkinia, REGON 550078909, NIP 759-14-39-210 3. Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550717858, NIP 759-15-22-388 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550060163, NIP 759-13-76-107 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000912793, NIP 759-15-22-508 6. Szkoła Podstawowa w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244684, NIP 759-15-22-425 7. Szkoła Podstawowa w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244460, NIP 759-15-22-483 8. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Małkinia, REGON 001244690, NIP 759-15-22-448 9. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 17, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001106730, NIP 759-15-22-477 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550061292, NIP 759-15-22-454 11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001100353, NIP 759-000-28-01 12. Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550388030, NIP 759-12-80-241 13. Zespół Szkół Gminnych, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551334094, NIP 759-16-19-567 a) Szkoła Podstawowa nr 1 b) Publiczne Gimnazjum nr 1 14. Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Małkinia, REGON 551334088, NIP 759-161-95-73 a) Szkoła Podstawowa w Prostyni b) Publiczne Gimnazjum w Prostyni 15. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551177430, NIP 759-15-49-625 Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych. Część III Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I, II i na III część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 2. OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. 3. Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załączonym wzorem - oświadczenie wykonawcy nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 10.07.2013 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 17.05.2016 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000541701, NIP 759-10-16-225 - Urząd Gminy - Ochotnicze Straże Pożarne: 1. Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 2. Prostyń 3. Kańkowo 4. Błędnica 5. Glina 6. Grądy 7. Treblinka 8. Zawisty Podleśne 9. Daniłówka I 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna; Prostyń 144, 07-319 Małkinia, REGON 550078909, NIP 759-14-39-210 3. Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550717858, NIP 759-15-22-388 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550060163, NIP 759-13-76-107 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000912793, NIP 759-15-22-508 6. Szkoła Podstawowa w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244684, NIP 759-15-22-425 7. Szkoła Podstawowa w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244460, NIP 759-15-22-483 8. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Małkinia, REGON 001244690, NIP 759-15-22-448 9. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 17, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001106730, NIP 759-15-22-477 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550061292, NIP 759-15-22-454 11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001100353, NIP 759-000-28-01 12. Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550388030, NIP 759-12-80-241 13. Zespół Szkół Gminnych, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551334094, NIP 759-16-19-567 a) Szkoła Podstawowa nr 1 b) Publiczne Gimnazjum nr 1 14. Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Małkinia, REGON 551334088, NIP 759-161-95-73 a) Szkoła Podstawowa w Prostyni b) Publiczne Gimnazjum w Prostyni 15. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551177430, NIP 759-15-49-625.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Zaakceptowana klauzula dodatkowa - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Załącznik nr 4 do SIWZ - uzupełniony

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-06-04 09:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-06-12 13:50:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3097558

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X