☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Opis procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993) przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące składa następujące dokumenty:

1. Podanie o zameldowanie wraz z wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
2. Wypełniony druk meldunkowy. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie  z opiekunem.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie).
4. Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
5.  Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Uwagi:

1. Formalności złożenia dokumentów załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.

Po złożeniu podania Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m. in. na: przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 0 29 644 29 86.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:

Wniosek:
- zgłoszenie pobytu stałego
- zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
Opłata skarbowa wynosi 10 zł za zameldowanie  i 17 zł za przedłożenie pełnomocnictwa
Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek  Gmina  Małkinia Górna nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej należy dokonać przed wydaniem decyzji.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy.

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji  ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U .nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:58:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:59:44)
 
 
ilość odwiedzin: 3099754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X