☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy codzoziemca

1. Wypełniony formularz zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
2. Do zameldowania na pobyt stały:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) Ważny paszport,
b) Kartę pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie  się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany),

lub – zezwolenie na osiedlenie się,
lub – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
lub - decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
lub - decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedkłada:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego obywatelstwo,
b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) ważny dokument podróży,
b) ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Do zameldowania na pobyt czasowy:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) wizę (a w przypadku gdy wyjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży),
lub -  tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
lub - kartę pobytu,
lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
lub - zezwolenie na osiedlenie się,
lub – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot Europejskich,
lub – decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.
b) ważny paszport.

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedkładają:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) ważny dokument podróży,
b) ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

3. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o nadaniu mu numeru.

UWAGI:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach  - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

3. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenia tożsamości.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 29 644 29 86.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku:

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie pobytu stałego
- Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek można złożyć :
- osobiście
- przez pełnomocnika

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  lub obywatelem konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niewymieniony wyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że, jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573 z późn. zm).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz  prowadzenia ewidencji  ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:56:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:58:14)
 
 
ilość odwiedzin: 3099793

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X