☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja środowiskowa DOM-BUD

                                                               Małkinia Górna, dnia 29 marca 2013r.

RSH.6220.7.2012

 

                                        D e c y z j a

                o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Chlubickiego " DOM -BUD " zam. Kańkowo 67, 07-320 Małkinia Górna w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 798/1, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

                                   ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

" Budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych

położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka 798/1 ".

I. Określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 798/1.

Działka przeznaczona pod planowaną inwestycję ma powierzchnię 0,2002 ha.

W ramach planowanej inwestycji wykonane i zainstalowane zostaną m.in.:

- pawilon stacji paliw,

- 4 dystrybutory paliw,

- 1 dystrybutor gazu LPG,

- stanowisko spustowe dla autocysterny,

- 3 podziemne dwupłaszczowe, czterokomorowe zbiorniki na paliwa płynne ( benzyna i olej napędowy ) o pojemności 50 m³ każdy,

- dwa podziemne zbiorniki na LPG o pojemności 4,85 m³ każdy,

- myjnia samochodowa,

- niezbędna infrastruktura techniczna,

- parking na 3 miejsca postojowe.

Planowana inwestycja sąsiaduje:

- od strony południowej z drogą wojewódzką nr 694, a dalej z terenem zabudowy,

- od strony wschodniej z terenami zabudowanymi,

- od strony zachodniej ze stacją LPG,

- od strony północnej z terenami kolei.

Obecnie teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest niezagospodarowany. Zgodnie z ewidencją gruntów, teren przeznaczony pod planowaną inwestycję w części zachodniej stanowi pastwisko zaś w części wschodniej zurbanizowane tereny niezabudowane. Budynek stacji paliw będzie zlokalizowany w części północno - wschodniej działki.

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 40 m od planowanej inwestycji.

Wzdłuż północnej i południowo - zachodniej granicy działki inwestycyjnej znajdują się drzewa i krzewy, pozostałą część terenu zajmuje roślinność trawiasta.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Nr 146/XXV/97 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 1997r. ) planowana inwestycja będzie realizowana na terenach usługowych z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla właściciela.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U z 2011r. Nr 25, poz. 133 ).

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,

2) zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem ( np. poprzez przykrywanie plandekami ),

3) teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku,

4) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża ( na obszarze planowanych prac ziemnych ) warstwy humusu ( gleby ); humus magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystać w miarę możliwości ( tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi ) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom;

5) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem i rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego; ww. odpady przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

6) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

7) teren przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podjąć natychmiastowe działania zmierzające do jego usunięcia; ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadami niebezpiecznymi;

8) usuwać zanieczyszczenia powstałe w urządzeniach ( tj. separatorach substancji ropopochodnych, zbiornikach do magazynowania paliw ) przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia;

9) w fazie budowy, w odpowiedni sposób zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników, łącznie z tymczasowymi sanitariatami;

10) zaopatrzenie w wodę na cele socjalne, myjni automatycznej i obiektu gastronomicznego realizować z wodociągu gminnego;

11) ścieki socjalno - bytowe oraz ścieki z obiektu gastronomicznego odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej;

12) ścieki z myjni samochodowej po podczyszczeniu w odstojniku i w separatorze koalescencyjnym, odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej;

13) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych terenu inwestycji odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych, do sieci kanalizacji deszczowej;

14) wody opadowe z powierzchni tzw. czystych ( dachów ) odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej;

15) system wodno - ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;

16) załadunek paliw do zbiorników magazynowych prowadzić w sposób hermetyczny;

17) prowadzić ciągły monitoring szczelności zbiorników;

18) wykonać uszczelnienia geomembraną terenów utwardzonych m.in. wokół zbiorników paliw, placów manewrowych, punktu przeładunku paliw i dystrybutorów w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego;

18) zastosować wentylatory mechaniczne o najniższych mocach akustycznych,

19) zapewnić pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej,

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym:

1) zaprojektowanie kotłowni gazowej o maksymalnej mocy 30 kW z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o maksymalnej średnicy 0,25 m i minimalnej wysokości 7,0 m;

2) zaprojektowanie urządzeń podczyszczających ścieki w taki sposób, aby zagwarantowały one maksymalne stężenie węglowodorów ropopochodnych na wlocie do urządzeń kanalizacji na poziomie 15 mg/l;

3) zaprojektowanie powierzchni narażonych na kontakt z substancjami ropopochodnymi jako szczelnych ze spadkami w kierunku studzienek;

4) zaprojektowanie maksymalnie:

- 3 zbiorników, dwupłaszczowych, do magazynowania paliw płynnych pojemności maksymalnej 50 m³ każdy;

- 2 zbiorników do magazynowania gazu LPG o pojemności maksymalnej 4,85 m³ wraz z dystrybutorem;

- 4 dystrybutorów do wydawania paliw płynnych wyposażonych w system odsysania oparów o gwarantowanej skuteczności redukcji zanieczyszczeń na poziomie minimum 95%, posadowionych na wysepkach;

5) wyposażenie stanowiska rozładunku autocysterny w wahadło gazowe o gwarantowanej skuteczności odzysku oparów benzyn podczas napełniania zbiorników magazynowych minimum 95%,

6) zaprojektowanie zadaszenia nad dystrybutorem i stanowiskiem tankowania.

4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia jest warunkiem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej.

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Ze względu na położenie i skalę planowanej inwestycji stwierdza się, że nie spowoduje ona transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. ).

 

                                     U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 16 października 2012r. Pan Dariusz Chlubicki " Dom - Bud " zam. Kańkowo 67,

07-320 Małkinia Górna zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 798/1 ".

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna terenu, którego dotyczy wniosek oraz terenów sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów a także wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Małkinia Górna.

Teren objęty inwestycją stanowi własność inwestora.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Nr 146/XXV/97 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 1997r. ) planowana inwestycja będzie realizowana na terenach usługowych z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla właściciela.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), pismem znak: RSH 6220.7.2012 z dnia 17 października 2012r. zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna. Do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne wnioski w tej sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) - Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej ( pismo nr RSH 6220.7.2012 z dnia 17 października 2012r. ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 30 października 2012r. wydał opinię sanitarną nr ZNS.7120-36/192/AK/12, w której stwierdził, że sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 31 października 2012r. wydał postanowienie nr WOOŚ-II.4240.1311.2012.IA, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych na działce o nr ew. 798/1 w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Małkinia Górna biorąc pod uwagę opinie powyższych organów oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydał postanowienie: znak RSH.6220.7.2012 z dnia 8 listopada 2012r., w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2012r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 18 grudnia 2012r. Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Wójta Gminy Małkinia Górna o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu - przekazano wszystkim stronom postępowania, a także podano do publicznej wiadomości dnia 20 grudnia 2012r. na stronie BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji objęła m.in. weryfikacje raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, a także zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami ) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - organ właściwy do jej wydania zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 - dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 33-38 cyt. ustawy podano wszelkie wymagane informacje m.in. organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień, sposób i miejsce składania uwag i wniosków oraz organ właściwy do ich rozpatrzenia. W ustalonych w zawiadomieniu terminach nie wpłynęły żądne uwagi i wnioski co do realizacji zamierzonej inwestycji.

W dniu 19 grudnia 2012r. Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanej inwestycji.

Dnia 4 stycznia 2013r. do Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opiniujące pozytywnie przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej na działce nr ewid. 798/1.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził konieczność uzupełnienia raportu i pismem z dnia 24 stycznia 2013r. znak: WOOŚ-II.4242.457.2012.MZI wezwał do jego uzupełnienia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ochrony przed hałasem. Dokumentację uzupełniono przy piśmie Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 lutego 2013r. znak:RSH.6220.7.2012.

W dniu 11 marca 2013r. do Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 marca 2013r. znak: WOOŚ-II.4242.457.2012.MZI, w którym RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

Warunki środowiskowe, określone przez organ uzgadniający i opiniujący zostały w całości uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ) przed wydaniem niniejszej decyzji, pismem z dnia 15 marca 2013 zawiadomiono strony o zebraniu dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się ( możliwością wypowiedzenia się ) ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do dnia wydania niniejszej decyzji - żadna ze stron nie skorzystała z prawa do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonej dokumentacji.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w bezpośrednim, sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U z 2011r. Nr 25, poz. 133 ).

Po zapoznaniu się z lokalizacją inwestycji, biorąc pod uwagę jej charakter i skalę, stwierdza się, że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na przedmiot ochrony ww. obszaru, jak również jego integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

Z przeprowadzonej w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizy wynika, że planowana budowa stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, na działce nr ewid. 798/1, przy zastosowaniu zaplanowanych rozwiązań technicznych i technologicznych i przy uwzględnieniu proponowanych w opracowaniach zaleceń oraz prawidłowej eksploatacji, nie będzie pogarszać stanu środowiska.

Analiza materiałów wykazała możliwość realizacji przedmiotowego zamierzenia przy zastosowaniu określonych działań łagodzących. Dlatego też przedstawione warunki środowiskowe, które ukierunkowane są na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko spowodują, że realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Wobec nie zgłoszenia uwag – mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują:

1. Dariusz Chlubicki

" DOM-BUD "

zam. Kańkowo 67

07-320 Małkinia Górna

2. Strony wg rozdzielnika pozostającym w aktach sprawy

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

 

 

                                                                   Załącznik nr 1

                                                 do decyzji znak: RSH 6220.7.2012

                                                          z dnia 29 marca 2013r.

 

 

 

   Charakterystyka przedsięwzięcia


 

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych z obiektami towarzyszącymi na działce nr ewid. 798/1 położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej.

Działka nr 798/1 aktualnie jest niezagospodarowana. Zgodnie z ewidencją gruntów teren działki stanowi pastwisko oraz zurbanizowane tereny niezabudowane.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna. Zgodnie z wypisem i wyrysem ze zmian miejscowego planu, działka nr 798/1 położona jest na terenie usług z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla właściciela.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie stanowi własność inwestora.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Powierzchnia całkowita działki - 2002 m².

Teren inwestycji graniczy od strony:

- północnej - bezpośrednio z terenem kolejowym,

- wschodniej - bezpośrednio z działką z budynkiem usługowym Poczty Polskiej i dalej zabudowa jednorodzinna,

- południowej - bezpośrednio z drogą wojewódzką ( ulica Nurska ), a dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony zachodniej - tereny zabudowy usługowej - stacja paliw i LPG oraz sklep z artykułami motoryzacyjnymi.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po stronie południowej w odległości około 40 m.

Planowana jest dystrybucja następujących paliw płynnych:

- Benzyna bezołowiowa Pb95,

- Benzyna bezołowiowa Pb98,

- Olej napędowy ON,

- Gaz propan - butan.

Ponadto na terenie stacji prowadzona będzie sprzedaż konfekcjonowanych olejów smarowych, akcesoriów samochodowych oraz w ograniczonym zakresie artykułów spożywczych. Rozważa się wykonanie baru z podstawowymi usługami. Przewidziano także stanowisko usług dodatkowych tj. kompresor, odkurzacz, woda, a także myjnię samochodów osobowych. Budynek stacji wyposażony zostanie w zaplecze socjalno - biurowe dla pracowników oraz toalety dla klientów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-04-03 09:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-04-03 09:42:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2416919

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X