☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Internetu symetrycznego

Zapytanie ofertowe
z dnia 29 listopada 2012r.

dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Internetu symetrycznego

I. Zamawiający

1.  NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, Tel. 29 644 80 00, Fax. 29 74 55 118, NIP: 759-10-16-225
2.  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. Przedmiot zamówienia

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa symetrycznego łącza internetowego do budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

3. Rodzaj zamówienia: dostawy.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 20Mbps/20Mbps dla Urzędu Gminy do budynku przy ulicy Przedszkolnej 1 w Małkini Górnej . Łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej w serwerowni zamawiającego, pomieszczenie znajduje się w piwnicy. Okres obowiązywania świadczenia usługi przewidziany został na 24 miesiące.

Warunki dla łącza:
a) Zamawiający wymaga łącza z maską /28, czyli z 16 publicznymi adresami IP dostępnymi dla Zamawiającego

b) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy.

c) Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT).

d) Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym minimum w technologii Ethernet 100Base-T lub 1000Base-TX lub routerem brzegowym do którego można podpiąć wtyk RJ45 doprowadzony bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej znajdującej się w serwerowni zamawiającego, Zamawiający wymaga interfejsu elektrycznego.

e) Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach:
- dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 99,9%,
- średnie opóźnienie pakietów nie więcej niż 20 ms,
- średnie straty pakietów do 0,3%
- czas reakcji na awarię nie dłuższy niż 2 godziny,
- czas przywrócenia funkcjonalności nie dłuższy niż 12 godzin.

5. Wykonawca w dniu podpisana umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w sprawach formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza.

Zamawiający wymaga świadczenia usługi dostępu do Internetu 20/20 Mb/s w technologii światłowodowej, dopuszcza jednak w okresie początkowym (zwanym dalej przejściowym) zastosowania technologii radiowej, ale pracującej w paśmie częstotliwości licencjonowanym przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) i dedykowanej dla danego klienta.

Usługa dostępu do Internetu musi być uruchomiona nie później niż do 1.02.2013 roku.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia usług w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza.

W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu.

III. Sposób przygotowania oferty cenowej:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę zadania.

2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

6. Wykonawca dołączy do formularza oferty projekt umowy oraz projekt regulaminu świadczenia usług.

IV. Miejsce oraz termin i sposób składania ofert.

1. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: do 07.12.2012 r. (do godz. 12.00) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 10). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

2. Zamawiający przedstawi wyniki przeprowadzonego postępowania na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oraz poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Piotr Konferowicz
tel. 29 644 29 80 e-mail: piotr@malkiniagorna.pl

- FORMULARZ OFERTY

- Wyjaśnienia treści ogłoszenia


 
 
ilość odwiedzin: 3095340

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X