☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I MIESZKANIOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego.

 

I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-15:00
Tel./Fax: 29 644 86 62

II. Opis przedmiotu przetargu:

Poz. 1. Samochód ciężarowy specjalizowany o parametrach jak niżej:

Nr rejestracyjny: WOR 04787
Marka i typ pojazdu: Star/A200 SMW22, liczba miejsc: 2
Rok produkcji: 1990r., data pierwszej rejestracji: 02.07.1990 r.
Pojemność/moc: 6842 cm³/110 kW, nacisk osi: 76 kN
Dopuszczalna masa całkowita: 10800 kg, masa własna: 6080 kg
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wskazanie licznika: odczytany 176165 km
Nr identyfikacyjny: A200L0274306
Silnik z zapłonem: samoczynnym
Badanie techniczne ważne do: nieaktualne

Cena wywoławcza wynosi: 5 400,00 zł brutto.

Poz. 2. Samochód ciężarowy asenizacyjny o parametrach jak niżej:

Nr rejestracyjny: WOR 00575
Marka i typ pojazdu: Star/1142, liczba miejsc: 2
Rok produkcji: 1998r., data pierwszej rejestracji: 27.01.1998 r.
Pojemność/moc: 6842 cm³/110 kW, nacisk osi: 76 kN
Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg, masa własna: 4700 kg, ładowność: 7300 kg
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wskazanie licznika: odczytany 2508 km
Nr identyfikacyjny: SUS1142CFW0013788
Silnik z zapłonem: samoczynnym
Badanie techniczne ważne do: nieaktualne

Cena wywoławcza wynosi: 6 400,00 zł brutto.

Poz. 3. Samochód ciężarowy furgon o parametrach jak niżej:

Nr rejestracyjny: OSJ 8928
Marka i typ pojazdu: FS Lublin 3, 3392, liczba miejsc: 3
Rok produkcji: 1995r., data pierwszej rejestracji: 05.02.1995 r.
Pojemność/moc: 2417 cm³/63,5 kW
Dopuszczalna masa całkowita: 2900 kg, dopuszczalna ładowność: 1100 kg
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wskazanie licznika: odczytany 25606 km
Nr fabryczny: SUL339212S0003072
Układ liczba cylindrów: R-4
Silnik z zapłonem: samoczynnym
Badanie techniczne ważne do: nieaktualne

Cena wywoławcza wynosi: 500,00 zł

III. Miejsce i termin składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie ZGKiM do dnia: 10.12.2012 r. do godz.: 10:00 wg formularza ofertowego (Załącznik nr 1).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2012 r. w siedzibie ZGKiM o godz.: 10:15. Podczas otwarcia ofert będą podane m. in.: imię, nazwisko i adres lub nazwa (firma) i siedziba Oferenta oraz zaoferowana cena.

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Samochody można obejrzeć w dni robocze od 27.11.2012 r. do 07.12.2012 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie ZGKiM  przy ul. Nurskiej 144. Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w siedzibie ZGKiM, tel. 029 644 86 62 - Pan Leszek Nakielski.

V. Wysokość wadium, forma oraz miejsce jego wniesienia:

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej:

  • dla poz. nr. 1 - sam. ciężarowy specjalizowany – 540,00 zł brutto
  • dla poz. nr. 2 – sam. ciężarowy asenizacyjny – 640,00 zł brutto
  • dla poz. nr. 3 – sam. ciężarowy furgon – 50,00 zł brutto

- wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub na rachunek bankowy ZGKiM w Banku Spółdzielczym O/Małkinia Górna, nr konta 70 8923 1021 0100 0693 2001 0001 z dopiskiem „wadium na sprzedaż majątku ruchomego............................”(podać te składniki majątku ruchomego, na które składana jest oferta). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek ZGKiM.

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;

-  wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób złożenia oferty:

Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta, nr dowodu osobistego, PESEL, nr NIP, REGON, telefon kontaktowy, przedmiot przetargu, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (warunki zapłaty zawiera wzór umowy), nr konta na które należy zwrócić wadium, oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, przedmiotem sprzedaży oraz że akceptuje warunki bez zastrzeżeń.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, liczy się data otrzymania oferty (data i godzina wpływu oferty).

 

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt. III ogłoszenia. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż składników majątku ruchomego -.........................................................”(podać odpowiedni składnik majątku ruchomego).

 

VII. Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Wybór oferty:

1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli;
- została złożona po wyznaczonym terminie lub niewłaściwym miejscu,
- oferent nie wniósł wadium,
- zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza,
- nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty.
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny, przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przetargu.
4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej przetargu nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

IX. Umowa:

1. Umowa sprzedaży (wzór umowy – załącznik nr. 2) zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie Nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
3. Nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty związane z jego nabyciem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

 

XI. Załączniki do przetargu:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Wzór umowy – załącznik nr 2.


 
 
ilość odwiedzin: 3092253

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X