☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot.wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna - Sumiężne

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna - Sumiężne.
Numer ogłoszenia: 444310 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna - Sumiężne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna - Sumiężne o szacowanej długości sieci ok.6.330 mb. Projektowany wodociąg będzie przebiegał przez m. Błędnica (włączenie do sieci wodociągowej), Małkinia Dolna, Sumiężne. W opracowaniu należy ująć możliwość przyłączenia dla wszystkich nieruchomości, których właściciele wyrażą chęć włączenia się do systemu wodociągowego. Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kańkowo. Teren objęty do opracowania projektów budowy sieci zawiera załączona do SIWZ mapa poglądowa (Załącznik nr 6). Przy opracowaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót należy dokonać podziału na sieć wodociągowa i przyłącza zgodnie z interpretacją definicji przyłącza przedstawioną przez Ministerstwo Budownictwa z dnia 08.03.2007 roku. a. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należny: - uzyskanie map do celów projektowych wraz z badaniem stanu władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją, - dokonanie uzgodnień trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji obiektów z nią związanych takich jak: miejsca przejść pod ciekami, drogami, torami kolejowymi itp. z administratorami wymienionych obiektów, urządzeń i uzbrojenia terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci oraz zamawiającym. - wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo - wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia, - opracowanie bilansu wody, - dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie zgody na wejście w teren od administratorów obiektów i urządzeń oraz właścicieli działek, - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany, - uzyskanie uzgodnień w zakresie uwarunkowań archeologicznych (jeżeli dotyczy), - uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (wykonanie operatu wodno - prawnego) jeżeli dotyczy, - uzyskanie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - opracowanie projektów budowlanych sieci i urządzeń wodociągowych oraz obiektów towarzyszących w branży technologicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, akpia i drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2007 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 06.156.1118 z p. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133) wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji oraz oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - opracowanie projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04.202.2027 z p. zm) wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, Dokumentację projektową należy wykonać po 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. - opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04.202.2027 z p. zm), Specyfikację techniczną i przedmiary robót nalezy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. - opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 04.130.1389), Dokumentacja kosztorysową należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. - opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wystąpienie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, oświadczeń dla wykonania niniejszego zamówienia oraz pozwolenia na budowę na realizacje sieci wodociągowej. b. Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Małkinia Górna - w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania ww. Projektu. c. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na lokalizację projektowanej sieci, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca. d. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych. e. Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych. f. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Tak. 1.200,00 złotych.(jeden tysiąc dwieście złotych). Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi wymagane uprawnienia, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości nie mniejszej niż 100.000,- złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pełnomocnictwo - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). - oświadczenie o udzielonym terminie gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia, - dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in.: opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów, Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, Zawieszenie przez zamawiającego wykonania prac projektowych, Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, Epidemie, Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego, Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu prac projektowych lub zmian technologii, Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Rezygnacja z części prac projektowych, Zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac projektowych, Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, Zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6 - poglądowy przebieg trasy sieci wodociagowej

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-11-12 11:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-11-23 10:56:20)
 
 
ilość odwiedzin: 3097533

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X